Odbor životního prostředí a zemědělství

Program 8.3 Podpora včelařství

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 23. února 2016 podmínky a vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství k předkládání žádostí o dotace na rok 2016. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 22. dubna 2016 do 14.00 hod. Přípravu projektů je možné konzultovat do 21. dubna 2016.

 

Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti).

 

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře platného pro rok 2016. Pro otevření formuláře žádosti je nutné mít nainstalovaný program 602_XML_filler - pokud nemáte program již nainstalovaný, klikněte ZDE.
Postup vyplnění a odeslání elektronické žádosti
Odesílání žádostí o dotaci zde

VYHLÁŠENÍ programu 8.3 Podpora včelařství k předkládání žádostí o dotace

Aktuální verze formuláře žádosti o dotaci najdete na stránkách Dotačního fondu v sekci "Formuláře" -     Žádost o dotaci z DF LK  (2016)

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z DF LK - není součástí žádosti, poskytuje základní informace o podmínkách čerpání dotace

Čestné prohlášení žadatele

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis 

Prohlášení o metodickém vedení

Záznam o léčení včelstev

DOPORUČENÝ NÁVOD k přípravě žádosti o dotaci

Vyplněný formulář žádosti před odesláním pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte uvést jasný účel projektu v souladu s podmínkami programu, jasné a stručné závazné výstupy projektu, finanční podíl žadatele na připravovaném projektu (ostatní zdroje) a jeho předběžnou celkovou finanční rozvahu.

Další důležité informace:

Statut Dotačního fondu LK (schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25.8.2015)

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje (schváleny Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31.3.2015)

Nařízení Komise č. 1408/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Komrzý

(e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 353)

Zpracovávám...