Počasí Dnes 8°C Zítra 10°C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Lesní hospodářství

 přejít na stránky myslivosti a rybářství


Semináře pro OLH 2017

Semináře pro odborné lesní hospodáře se v roce 2017 konají 6.3. v Liberci, 7.3. v Semilech a 9.3. v České Lípě. Začátky vždy v 9,30.  Pozvánka

Podpora lesnictví z rozpočtu Libereckého kraje

Liberecký kraj bude v roce 2017 podporovat následující činnosti: Ochranu lesa použitím lapáků a feromonových odparníků, ochranu lesa proti škodám zvěří zřizováním oplocenek a nátěry repelenty a provádění násobného výchovného zásahu v době platnosti LHP/LHO.

Veškeré informace, znění programu a formuláře naleznete zde.

Sběr žádostí již byl zahájen, v Lesnickém fondu je dosud volných 5,5 mil. Kč.

Dotace na obnovu výchovu a zajištění jsou poskytovány ze státního rozpočtu - viz níže.

Podpora lesnictví ze státního rozpočtu

Vláda schválila rozsáhlou novelu nařízení vlády č. 30/2014, podle které se vrací podpora lesnictví do podmínek před rokem 2005. Dotace administrují krajské úřady, dotace vyplácí stát. V textu nařízení vlády jsou podmínky poskytnutí dotací, v příloze č. 1 jsou uvedeny sazby dotací. Poskytují se dotace na obnovu, výchovu a zajištění lesa, šetrné technologie, ochrana lesa před antropogenními vlivy (imise), zpracování LHP a myslivecké dotace. S výjimkou mysliveckých dotací je povinná předchozí registrace žadatele (ohlášení). Zároveň se změnily formuláře žádostí:

Formuláře pro obnovu, výchovu, zajištění, technologie a imise:

ohlášení_stát_doc  ohlášení_stát_pdf  

žádost_obnova_výchova_doc  žádost_obnova_výchova_pdf  pouceni_obnova_vychova  sazby_výchova_obnova   členění_SLT   příloha č. 4 vyhl. 83/1996

žádost_technologie_doc  žádost_technologie_pdf   poučení technologie   sazby_technologie

Formuláře pro LHP:

registrace LHP doc   registrace LHP pdf   žádost_LHP_doc   žádost_LHP_pdf

Pro zpracování žádosti o dotace můžete využít příručky.

Modul pro žadatele:  POZOR: Pokud je žádost většího rozsahu (je třeba použít 2 a více stran přílohy žádosti), je povinné podáváni i elektronické formy žádosti. Elektronická žádost se vytvoří prostřednictvím modulu pro žadatele. Modul lze stáhnout na stránkách Ministerstva zemedělství. Zde jsou připojeny i informace k instalaci a použití.


Podpora myslivosti: Bližší údaje na stránkách myslivosti a rybářství.


Příspěvky na hospodaření v lesích 2016 - kraj

Na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje 22.3.2016 byl schválen nový Statut Lesnického fondu Libereckého kraje a zároveň Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016.  Sběr žádostí byl ukončen 31.8.2016. Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení dotací v lednu 2017. Nový program na rok 2017 je ve schvalovacím procesu.


Podpora zmírnění následků sucha v lesích 2016 - kraj

Na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje 29.3.2016 byl schválen nový dotační program. Jedná se o podporu opakované obnovy u kultur s vysokým nezdarem vlivem sucha v roce 2015 a dále podporu pokládání a asanace kůrovcových lapáků. Žádosti je možno podávat od 29.4.2016. Žádost se podává do 2 měsíců od ukončení prací, nejpozději 31.1.2017, písemně a zároveň přes webové rozhraní (obdobně jako u krajských příspěvků na hospodaření v lesích). U pokládání lapáků upozorňujeme na povinnost informovat krajský úřad o položení lapáků do 5 dnů od jeho provedení. Registrace žadatelů se neprovádí. Podmmínky programu a formuláře jsou uvedeny níže.

Postup vytvoření a odeslání žádosti VFP   K vytvoření žádosti je třeba nainstalkovat aplikaci software602_xml_filler, kterou si můžete stáhnout zde. Žádost si stáhnete na níže umístěném odkazu "Žádost_vfp". Vytvořený soubor uložíte na disku a odešlete přes webové rozhraní na krajský úřad.

Program_na_zmírnění_následků_sucha_v_lesích   Žádost_vfp  Příloha_xls  Žádost_pdf  Příloha_pdf

Aktuálně: Na oba podprogramy je zatím dostatek volných prostředků.


Nová agenda - uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Od roku 2013 vznikla na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010 nová správní agenda, mající za cíl zabránit uvedení nezakonně vytěženého dřeva na trh EU. Toto nařízení bylo dále rozpracováno v Prováděcím nařízení EK č. 607/2012. Česká republika přijala k problematice zákon č. 226/2013. Ten však je nutné používat ve spojení s výše uvedenými předpisy EU. Na zákon dále navazuje vyhláška č. 285/2013, která stanový rozsah údajů předávaných do centrální evidence a způsob předávání. Pro vlastníky lesů z těchto předpisů vyplývá zejména povinnost vést. tzv. systém náležité péče. Ten by měl obsahovat přístup k informacím týkající se dodávek dříví, posouzení rizik a soubor opatření směřujících ke snížení rizik. Přístup k informacím lze vyřešit vedením lesní hospodářské evidence a odevzdávání údajů do centrální evidence ve smyslu vyhlášky č. 285/2013. U naprosté většiny (zejména drobných) vlastníků lze akceptovat předpoklad, že vzhledem k legislativním podmínkám v ČR lze rizika vyhodnotit jako zanedbatelná. Pak logicky není třeba navrhovat opatření k eliminaci rizik. Systém náležité péče je však třeba mít zpracován a udržován a předložit ho při případné kontrole pověřené osoby (ÚHÚL) nebo krajského úřadu. Systém náležité péče musí vést i osoba uvádějící na trh dřevo nepocházející z lesa. Ta však nemůže využít pro přístup k informacím lesní hospodářskou evidenci. Přikládáme několik návodů a vzorů na vedení systémů náležité péče. Dle našeho názoru lze použít i úspornější řešení. Uvedené vzory jsou spíše maximalistické.

Vlastník s LHP   Vlastník s LHO   Vzor SVOL


Semináře pro OLH 2011

Tradiční semináře pro OLH se v roce 2011 konany 16.2. v České Lípě, 17.2. v Semilech a 23.2. v Liberci.

Prohlédněte si fotografie:

1 23456789101112

Mapserver životního prostředí - služba pro vlastníky lesů a OLH

Na mapserveru životního prostředí (__)je mnoho užitačných dat v geografickém informačním systému. 

Pod odkazem "lesní hospodářství" naleznete mj. souvislou lesnickou mapu (rastrovou i vektorovou), typologickou mapu, lesní vegetační stupně, letecké i katastrální mapy.


Program rozvoje venkova

 Vlastníci lesů mají mnoho dotačních příležitostí v Programu rozvoje venkova. Podporuje se např. zalesňování zemědělských půd a péče o takto založení porosty, investice do lesů v podobě strojů, cest a vodohospodářských opatření, vybavení provozoven pro zpracování dřeva, zlepšení druhové skladby lesů, zvýšení rekreačního potenciálu lesů atd.

Další podrobné údaje, návody a formuláře získáte na webu ZIF .

Krajský lesnický program

Bylo uzavřeno připomínkování Krajského lesnického programu změny byly provedeny pouze ve vlastním textu, přílohy zůstaly nezměněny.
Krajský lesnický program - před připomínkováním
Příloha č. 1 - Tabulky porostních poměrů a zásob.
Příloha č. 2 - Podpory v lesním hospodářství.
Příloha č. 3 - Právní posouzení možnosti převodu státních lesů na kraje.
Zpracování připomínek ke KLP 
Krajský lesnický program po připomínkách   

Krajský lesnický program byl projednán radou kraje dne 17.10.2006.Základní informace o lesích kraje

dřevinná skladba 
věková struktura porostů 
vlastnická struktura 
lesnatost dle krajů 
zásoby dřeva dle krajů 

  

Legislativa

Lesní zákon (__)
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Lesnické servery na webu 

ÚHÚL Brandýs n.L.   
Silvarium  
Lesy ČR
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond 

[Aktualizováno 10.4.2017 karel.pop@kraj-lbc.cz]Zpracovávám...