Odbor životního prostředí a zemědělství

Lesní hospodářství

 přejít na stránky myslivosti a rybářství


Podpora lesnictví z rozpočtu Libereckého kraje

Liberecký kraj podporuje v roce 2017 podporovat následující činnosti: Ochranu lesa použitím lapáků a feromonových odparníků, ochranu lesa proti škodám zvěří zřizováním oplocenek a nátěry repelenty a provádění násobného výchovného zásahu v době platnosti LHP/LHO.

Veškeré informace, znění programu a formuláře naleznete zde.

Sběr žádostí již byl zahájen, v Lesnickém fondu je k 30.9. volných 3,1 mil. Kč.

Dotace na obnovu výchovu a zajištění jsou poskytovány ze státního rozpočtu - viz níže.

Podpora lesnictví ze státního rozpočtu

Vláda schválila rozsáhlou novelu nařízení vlády č. 30/2014, podle které se vrací podpora lesnictví do podmínek před rokem 2005. Dotace administrují krajské úřady, dotace vyplácí stát. V textu nařízení vlády jsou podmínky poskytnutí dotací, v příloze č. 1 jsou uvedeny sazby dotací. Poskytují se dotace na obnovu, výchovu a zajištění lesa, šetrné technologie, ochrana lesa před antropogenními vlivy (imise), zpracování LHP a myslivecké dotace. S výjimkou mysliveckých dotací je povinná předchozí registrace žadatele (ohlášení). Zároveň se změnily formuláře žádostí:

Formuláře pro obnovu, výchovu, zajištění, technologie a imise:

ohlášení_stát_doc  ohlášení_stát_pdf  

žádost_obnova_výchova_doc  žádost_obnova_výchova_pdf  pouceni_obnova_vychova  sazby_výchova_obnova   členění_SLT   příloha č. 4 vyhl. 83/1996

žádost_technologie_doc  žádost_technologie_pdf   poučení technologie   sazby_technologie

Formuláře pro LHP:

registrace LHP doc   registrace LHP pdf   žádost_LHP_doc   žádost_LHP_pdf

Pro zpracování žádosti o dotace můžete využít příručky.

Modul pro žadatele:  POZOR: Pokud je žádost většího rozsahu (je třeba použít 2 a více stran přílohy žádosti), je povinné podáváni i elektronické formy žádosti. Elektronická žádost se vytvoří prostřednictvím modulu pro žadatele. Modul lze stáhnout na stránkách Ministerstva zemedělství. Zde jsou připojeny i informace k instalaci a použití.


Podpora myslivosti: Bližší údaje na stránkách myslivosti a rybářství.


Nová agenda - uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Od roku 2013 vznikla na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010 nová správní agenda, mající za cíl zabránit uvedení nezakonně vytěženého dřeva na trh EU. Toto nařízení bylo dále rozpracováno v Prováděcím nařízení EK č. 607/2012. Česká republika přijala k problematice zákon č. 226/2013. Ten však je nutné používat ve spojení s výše uvedenými předpisy EU. Na zákon dále navazuje vyhláška č. 285/2013, která stanový rozsah údajů předávaných do centrální evidence a způsob předávání. Pro vlastníky lesů z těchto předpisů vyplývá zejména povinnost vést. tzv. systém náležité péče. Ten by měl obsahovat přístup k informacím týkající se dodávek dříví, posouzení rizik a soubor opatření směřujících ke snížení rizik. Přístup k informacím lze vyřešit vedením lesní hospodářské evidence a odevzdávání údajů do centrální evidence ve smyslu vyhlášky č. 285/2013. U naprosté většiny (zejména drobných) vlastníků lze akceptovat předpoklad, že vzhledem k legislativním podmínkám v ČR lze rizika vyhodnotit jako zanedbatelná. Pak logicky není třeba navrhovat opatření k eliminaci rizik. Systém náležité péče je však třeba mít zpracován a udržován a předložit ho při případné kontrole pověřené osoby (ÚHÚL) nebo krajského úřadu. Systém náležité péče musí vést i osoba uvádějící na trh dřevo nepocházející z lesa. Ta však nemůže využít pro přístup k informacím lesní hospodářskou evidenci. Přikládáme několik návodů a vzorů na vedení systémů náležité péče. Dle našeho názoru lze použít i úspornější řešení. Uvedené vzory jsou spíše maximalistické.

Vlastník s LHP   Vlastník s LHO   Vzor SVOL


Mapserver životního prostředí - služba pro vlastníky lesů a OLH

Na mapserveru životního prostředí (__)je mnoho užitačných dat v geografickém informačním systému. 

Pod odkazem "lesní hospodářství" naleznete mj. souvislou lesnickou mapu (rastrovou i vektorovou), typologickou mapu, lesní vegetační stupně, letecké i katastrální mapy.


Program rozvoje venkova

 Vlastníci lesů mají mnoho dotačních příležitostí v Programu rozvoje venkova. Podporuje se např. zalesňování zemědělských půd a péče o takto založení porosty, investice do lesů v podobě strojů, cest a vodohospodářských opatření, vybavení provozoven pro zpracování dřeva, zlepšení druhové skladby lesů, zvýšení rekreačního potenciálu lesů atd.

Další podrobné údaje, návody a formuláře získáte na webu ZIF .Základní informace o lesích kraje

dřevinná skladba 
věková struktura porostů 
vlastnická struktura 
lesnatost dle krajů 
zásoby dřeva dle krajů 

  

Legislativa

Lesní zákon (__)
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Lesnické servery na webu 

ÚHÚL Brandýs n.L.   
Silvarium  
Lesy ČR
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond 

[Aktualizováno 18.10.2017 karel.pop@kraj-lbc.cz]Zpracovávám...