Počasí Dnes 20°C Zítra 21°C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Lesní hospodářství

 přejít na stránky myslivosti a rybářství

 

 

Semináře pro OLH k novele NV 30/2014

Vzhledem k rozsáhlým změnám v poskytování lesnických dotací proběhne nová série seminářů. Konat se budou 19.9.2016 v Liberci, 20.9.2016 v Semilech a 22.9.2016 v České Lípě. Vždy od 9,30 na obvyklých místech.   Pozvánka na seminář

Podpora lesnictví ze státního rozpočtu 2016 - aktualizace po novele NV 30/2014

Vláda schválila rozsáhlou novelu nařízení vlády č. 30/2014, podle které se vrací podpora lesnictví do podmínek před rokem 2005. Dotace administrují krajské úřady, dotace vyplácí stát. V textu nařízení vlády jsou podmínky poskytnutí dotací, v příloze č. 1 jsou uvedeny sazby dotací. Poskytují se dotace na obnovu, výchovu a zajištění lesa, šetrné technologie, ochrana lesa před antropogenními vlivy (imise), zpracování LHP a myslivecké dotace. S výjimkou mysliveckých dotací je povinná předchozí registrace žadatele (ohlášení). Zároveň se změnily formuláře žádostí:

Formuláře pro obnovu, výchovu, zajištění, technologie a imise:

registrace stát doc  registrace stát_pdf   

žádost_obnova_výchova_doc  žádost_obnova_výchova_pdf  pouceni_obnova_vychova  sazby_výchova_obnova   členění_SLT   příloha č. 4 vyhl. 83/1996

žádost_technologie_doc  žádost_technologie_pdf   poučení technologie   sazby_technologie

Formuláře pro LHP:

registrace_LHP_doc   registrace_LHP_pdf   žádost_LHP_doc   žádost_LHP_pdf

Pro zpracování žádosti o dotace můžete využít příručky.

Modul pro žadatele:  POZOR: Pokud je žádost většího rozsahu (je třeba použít 2 a více stran přílohy žádosti), je povinné podáváni i elektronické formy žádosti. Elektronická žádost se vytvoří prostřednictvím modulu pro žadatele. Modul lze stáhnout na stránkách Ministerstva zemedělství. Zde jsou připojeny i informace k instalaci a použití.

 

Podpora myslivosti: Bližší údaje na stránkách myslivosti a rybářství.

 

Příspěvky na hospodaření v lesích 2016 - kraj

Na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje 22.3.2016 byl schválen nový Statut Lesnického fondu Libereckého kraje a zároveň Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016. Rozsah dotovaných činností zůstal beze změny. Žádosti je možno podávat od 27.2.2016. Žádosti se podávají do 2 měsíců od ukončení prací, nejpozději do 31.8.2016. Žádost na činnosti provedené od 1.9.2015 do 31.12.2015 je možno podat do 30.4.2016.

Před provedením prací je třeba provést registraci žadatele. Pokud registrace nebude řádně provedena, dotaci lze poskytnout, ale v režimu de minimis. Žádost je třeba podat jak v listinné podobě, tak prostřednictvím webového rozhraní VFP.

Postup vytvoření a odeslání žádosti VFP   K vytvoření žádosti je třeba nainstalkovat aplikaci software602_xml_filler, kterou si můžete stáhnout zde. Žádost si stáhnete na níže umístěném odkazu "Žádost_vfp". Vytvořený soubor uložíte na disku a odešlete přes webové rozhraní na krajský úřad.

Program_pro_poskytování_dotací   Žádost_vfp  Příloha_xls  Žádost_pdf  Příloha_pdf  Registrace_xls   Registrace_pdf

 

Podpora zmírnění následků sucha v lesích 2016 - kraj

Na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje 29.3.2016 byl schválen nový dotační program. Jedná se o podporu opakované obnovy u kultur s vysokým nezdarem vlivem sucha v roce 2015 a dále podporu pokládání a asanace kůrovcových lapáků. Žádosti je možno podávat od 29.4.2016. Žádost se podává do 2 měsíců od ukončení prací písemně a zároveň přes webové rozhraní (obdobně jako u krajských příspěvků na hospodaření v lesích). U pokládání lapáků upozorňujeme na povinnost informovat krajský úřad o položení lapáků do 5 dnů od jeho provedení. Registrace žadatelů se neprovádí. Podmmínky programu a formuláře jsou uvedeny níže.

Postup vytvoření a odeslání žádosti VFP   K vytvoření žádosti je třeba nainstalkovat aplikaci software602_xml_filler, kterou si můžete stáhnout zde. Žádost si stáhnete na níže umístěném odkazu "Žádost_vfp". Vytvořený soubor uložíte na disku a odešlete přes webové rozhraní na krajský úřad.

Program_na_zmírnění_následků_sucha_v_lesích   Žádost_vfp  Příloha_xls  Žádost_pdf  Příloha_pdf

Aktuálně: Na oba podprogramy je zatím dostatek volných prostředků.

 

Nová agenda - uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Od roku 2013 vznikla na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010 nová správní agenda, mající za cíl zabránit uvedení nezakonně vytěženého dřeva na trh EU. Toto nařízení bylo dále rozpracováno v Prováděcím nařízení EK č. 607/2012. Česká republika přijala k problematice zákon č. 226/2013. Ten však je nutné používat ve spojení s výše uvedenými předpisy EU. Na zákon dále navazuje vyhláška č. 285/2013, která stanový rozsah údajů předávaných do centrální evidence a způsob předávání. Pro vlastníky lesů z těchto předpisů vyplývá zejména povinnost vést. tzv. systém náležité péče. Ten by měl obsahovat přístup k informacím týkající se dodávek dříví, posouzení rizik a soubor opatření směřujících ke snížení rizik. Přístup k informacím lze vyřešit vedením lesní hospodářské evidence a odevzdávání údajů do centrální evidence ve smyslu vyhlášky č. 285/2013. U naprosté většiny (zejména drobných) vlastníků lze akceptovat předpoklad, že vzhledem k legislativním podmínkám v ČR lze rizika vyhodnotit jako zanedbatelná. Pak logicky není třeba navrhovat opatření k eliminaci rizik. Systém náležité péče je však třeba mít zpracován a udržován a předložit ho při případné kontrole pověřené osoby (ÚHÚL) nebo krajského úřadu. Systém náležité péče musí vést i osoba uvádějící na trh dřevo nepocházející z lesa. Ta však nemůže využít pro přístup k informacím lesní hospodářskou evidenci. Přikládáme několik návodů a vzorů na vedení systémů náležité péče. Dle našeho názoru lze použít i úspornější řešení. Uvedené vzory jsou spíše maximalistické.

Vlastník s LHP   Vlastník s LHO   Vzor SVOL

 

Semináře pro OLH 2011

Tradiční semináře pro OLH se v roce 2011 konany 16.2. v České Lípě, 17.2. v Semilech a 23.2. v Liberci.

Prohlédněte si fotografie:

1 23456789101112

Mapserver životního prostředí - služba pro vlastníky lesů a OLH

Na mapserveru životního prostředí (__)je mnoho užitačných dat v geografickém informačním systému. 

Pod odkazem "lesní hospodářství" naleznete mj. souvislou lesnickou mapu (rastrovou i vektorovou), typologickou mapu, lesní vegetační stupně, letecké i katastrální mapy.

 

Program rozvoje venkova

 Vlastníci lesů mají mnoho dotačních příležitostí v Programu rozvoje venkova. Podporuje se např. zalesňování zemědělských půd a péče o takto založení porosty, investice do lesů v podobě strojů, cest a vodohospodářských opatření, vybavení provozoven pro zpracování dřeva, zlepšení druhové skladby lesů, zvýšení rekreačního potenciálu lesů atd.

Další podrobné údaje, návody a formuláře získáte na webu SZIF .
 

Krajský lesnický program

Bylo uzavřeno připomínkování Krajského lesnického programu změny byly provedeny pouze ve vlastním textu, přílohy zůstaly nezměněny.
Krajský lesnický program - před připomínkováním
Příloha č. 1 - Tabulky porostních poměrů a zásob.
Příloha č. 2 - Podpory v lesním hospodářství.
Příloha č. 3 - Právní posouzení možnosti převodu státních lesů na kraje.
Zpracování připomínek ke KLP 
Krajský lesnický program po připomínkách   

Krajský lesnický program byl projednán radou kraje dne 17.10.2006.Základní informace o lesích kraje

dřevinná skladba 
věková struktura porostů 
vlastnická struktura 
lesnatost dle krajů 
zásoby dřeva dle krajů 
 

  

Legislativa
 

Lesní zákon (__)
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 

Lesnické servery na webu 

ÚHÚL Brandýs n.L.   
Silvarium  
Lesy ČR
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond 

[Aktualizováno 22.8.2016 karel.pop@kraj-lbc.cz]


 

Zpracovávám...