Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Vodní hospodářství

Přejít na Povodňový portál

Metodická pomoc obcím - opatření proti suchu

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zpracoval metodický materiál pro obce. Materiál se zaměřuje zejména na  operativní právní řešení akutního nedostatku pitné vody: Materiál

Vzory dokumentů: Oznámení návrhu OOP dle § 15 odst. 4 zák. o vodovodech a kanalizacích   OOP dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích    OOP dle § 6 odst. 4 vodního zákona   OOP dle § 109 odst. 1 vodního zákona s projednáním   OOP dle § 109 odst. 1 vodního zákona bez projednání   (OOP = opatření obecné povahy)

Obdobný materiáo zpracovalo i Ministerstvo zemědělství: Metodika_MZe_sucho

Dotační programy ve vodním hospodářství

SFŽP - podpora domovních ČOV  Dotace jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany zejména v malých obcích, ale i v městských částech, kde se výstavba velké ČOV nevyplatí nebo není možné ji postavit z technických důvodů. 

SFŽP - boj se suchem - např. propojování soustav vodovodů, chytré hospodaření s vodou v obcích, zadržování vody v krajině, průzkum a budování nových zdrojů

MZe - vodní hospodářství - např. vodovody a kanalizace, rybníky, prevence před povodněmi, drobné vodní toky a nádrže

Liberecký kraj - FOV - výstavba a obnova vodovodů a kanalizací, zdrojů vody a ČOV v menších obcích


Schválení plánů dílčích povodí

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 31.5.2016 schválilo Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, vše pro území Libereckého kraje.


Schválení a vydání Národních plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik

Vláda České republiky dne 21. prosince 2015 usnesením schválila Národní plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik. Plány pro zvládání povodňových rizik následně vydalo opatřením obecné povahy ze dne 22. prosince 2015 Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství pak vydalo opatřením obecné povahy ze dne 12. ledna 2016 Národní plány povodí. Pro území Libereckého kraje se jedná o Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Konference Čistá Nisa

Libereký kraj uspořádal 12.-13. března 2014 ve Starých Splavech  konferenci 9. sympózium EUREX - Čistá Nisa. Hlavním tématem konference byla praktická realizace Rámcové směrnice o vodách v Euroregionu Nisa. Konference představuje vyvrcholení spolupráce vodohospodářů euroregionu Nisa v rámci pracovní skupiny EUREX - Čistá Nisa. Konference se zúčastnili vodohospodáři i zástupci samospráv z přilehlých regionů ČR, Polska a Německa. Referáty se zabývaly zejména tematikou ochrany vod, čištění odpadních vod, povodňové ochrany a ochrany vodních ekosystémů. Součástí byla i odborná exkurze zaměřená na problematiku ochrany kvality vody v Máchově jezeře.

Konference byla pořádána s finančním přispěním Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jednalo se o česko – německý projekt s finanční účasti Libereckého kraje z Fondu malých projektů v rámci programu Ziel 3 /Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Přečtěte si tiskovou zprávu z konference

Sborník přednášek a prezentací (ZIP 78.4 MB)


Logo Cíl 3    logo_reg_fond   ern_logo  Logo LK

1 2 3


Krajská povodňová komise

Statut_PK_1108
Kontakt na tajemníka povodňové komise: Ing. Zdeněk Madej, tel. 485 226 432 nebo 606 700 772
Upozornění pro občany: V případě povodně je třeba se obracet na povodňovou komisi obce. Krajská povodňová komise plní spíše roli koordinační a informační.

Fond ochrany vod Libereckého kraje

Fond ochrany vod je nástrojem Libereckého kraje k hrazení opatření na odstranění závadného stavu povrchových a podzemních vod a k hrazení opatření k nápravě ekologické újmy na vodách. Zároveň jsou z něj hrazeny prostředky na dotační program "Program vodohospodářských akcí" a případně na další projekty obnovy a výstravby vodohospodářské infrastruktury

Statut Fondu ochrany vod

Dále přejít na stránky Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Zde naleznete pravidla podpory z Programu vodohospodářských akcí a výzvy k podání žádostí.

Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 31.10.2006 schválilo Koncepci ochrany před povodněmi Libereckého kraje.  Výstupem je vytipování ohrožených oblastí, návrh řešení a hrubá ekonomická rozvaha. Jednotlivým opatřením je přiřazena priorita, od níž bude záviset případná podpora kraje na realizaci opatření. Hlavními výstupy jsou přehledné tabulky, která po jednotlivých obcích hodnotí stávající ochranu, navrhují opatření a odhadují potřebné náklady.

text koncepce       výsledná tabulka ochrany       tabulka informací od obcí


Mapové projekty vodního hospodářství

Data z oblasti vodního hospodářství - vybraná data z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, vyhlašovaných záplavových územích, Povodňového plánu Libereckého kraje, můžete nově najít také na MAPOVÉM SERVERU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .  Připomínky k mapovému serveru nebo žádosti o individuální přístup (pro pracovníky veřejné správy) směrujte, prosím, správci .
  

Povodňový plán Libereckého kraje

Povodňový plán byl zpracován firmou Aquatest a.s. Praha. Byl odsouhlasen Ministerstvem životního prostředí a 8.11.2005 projednán radou kraje. Digitální podobu povodňového plánu si můžete prohlédnout zde:   POVODŇOVÝ PLÁN LIBERECKÉHO KRAJE

 Právní předpisy

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství upravují zejména tyto následující právní předpisy:
vodní zákon (__) 
zákon o vodovodech a kanalizacích  
 


[Aktualizováno 14.8.2017  karel.pop@kraj-lbc.cz
Zpracovávám...