Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor životního prostředí a zemědělství > Ochrana ovzduší > Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji

Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji

 

 Aktualizace z r. 2012

Liberecký kraj zadal v roce 2011 zpracování třetí aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje. Dokument byl zpracován společností ATEM - Ateliér ekologických modelů s.r.o. pod názvem Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje - Aktualizace 2012. Dokument byl schválen Radou  kraje dne 4. září 2012.

 Integrovaný prohram ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje - aktualizace 2012 (__)

 

Aktualizace z r. 2009

Liberecký kraj zadal v roce 2009 zpracování druhé aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje. Dokument byl zpracován společností ATEM - Ateliér ekologických modelů s.r.o. pod názvem Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje - Aktualizace 2009.

Integrovaný program - aktualizace 2009 (__)

 

Aktualizace z r. 2006

Dokument Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji (ÚEK/KSEI), jehož zpracovatelem byla firma ATEM - Ateliér ekologických modelů s. r. o., Praha, byl dokončen v červenci 2006. Dokument byl schválen radou kraje dne 6. května 2008.

Dokument

Textová část:
Analytická část  (PDF, 470 kB) 
Návrhová část  (PDF, 680 kB)

Výkresy (zkomprimované soubory formátu PDF):
Výkres 1, 1a - 1c  (1,89 MB)
Výkres 2 - 5  (3,58 MB)
Výkres 6 - 9  (3,77 MB)
Výkres 10 - 13  (3,76 MB)
Výkres 14 - 15  (1,84 MB)

Obrázky (zkomprimované soubory formátu PDF):
Obrázky 1101 - 2127  (462 kB)
Obrázek 1128 - pro velikost 4,59 MB není možné obrázek zveřejnit, je možné jej zaslat na vyžádání - helena.zaganova@kraj-lbc.cz
Obrázek 1129 - 1201  (2,65 MB)
Obrázek 1202 - 1206  (3,66 MB)
Obrázky 1301 - 2201  (2,97 MB)
Obrázek 2202 - 2216  (3,49 MB)


Posuzování vlivů aktualizované KSEI na životní prostředí (SEA dokumentu)
V souladu s požadavkem § 10a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších právních předpisů, bylo provedeno posouzení vlivů koncepce Aktualizace konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji (tj. návrhové části výše uvedeného dokumentu ÚEK/KSEI). SEA dokument zpracovala společnost EVERNIA s. r. o.
v červenci 2007.

SEA dokument  (PDF, 1,57 MB)
Hodnocení vlivů koncepce na lokality Natura 2000  (PDF, 255 kB)

Výkresy
(PDF):
Natura  (44 kB)
Přírodní parky  (33 kB)
USES  (67 kB)
Maloplošná zvláště chráněná území  (64 kB)
Velkoplošná zvláště chráněná území  (36 kB)

 

 

Zpracovávám...