Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Adaptace na změnu klimatu

Seminář s exkurzí "ADAPTACE OBCÍ A KRAJINY NA ZMĚNU KLIMATU V LIBERECKÉM KRAJI" 5.10.2023

pro starosty a další zástupce obcí a měst Libereckého kraje

Pozvánka na seminářPozvánka na seminář

Pozvánka na seminář Pozvánka na seminář 2

AKČNÍ PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU V PODMÍNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE

S  vědomím naléhavosti dopadů změny klimatu a pozornosti, kterou jim věnuje vědecká obec, evropské politiky, veřejná správa a samotní občané Libereckého kraje, se Liberecký kraj rozhodl zpracovat „Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje na roky 2021 - 2027". Prostřednictvím tohoto dokumentu se budou provádět konkrétní opatření Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027 v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a klimaticky odpovědné politiky a veřejné správy kraje (str. 196 - 201).

Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 63/21ZK dne 23. 2. 2021.

Cílem tohoto koncepčního dokumentu je zvýšit připravenost Libereckého kraje na následky a projevy klimatické změny, snížit zranitelnost kraje a jeho obyvatel a současně přispět ke snížení emisního příspěvku kraje ke změně klimatu.

Dokument je členěn na dvě části analytickou a návrhovou - obě části obsahují kapitolu Manažerské shrnutí s krátkým přehledem hlavních výstupů.

Analytická část - hlavní dokument

Návrhová část - hlavní dokument

Mapy pro akční plán​ - geoportál sucho

Ilustrační mapa

Komise pro adaptaci na změnu klimatu

byla zřízena usnesením Rady Libereckého kraje č. 207/VI/20/RK dne 1. 12. 2020 jako iniciativní a poradní orgán rady kraje pro systematické řešení problematiky změny klimatu, s cílem zvýšit připravenost Libereckého kraje na projevy změny klimatu. Předmětem činnosti je i koordinace naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

BROŽURA "MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA" 

a její využití pro adaptaci zastavěného území vůči dopadům změny klimatu a k podpoře ekosystémových služeb intravilánu.
Příručka pro přípravu investičních záměrů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací ke stažení. 

 

METODIKA "VODA VE MĚSTĚ" 

pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu

Zpracoval kolektiv autorů z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku UJEP v Ústí nad Labem.
Zdarma ke stažení , tištěná verze v prodeji u knihkupců.

ADAPTERRA AWARDS 

https://www.adapterraawards.cz/

Každoroční celostátní soutěž inspirativních projektů, které pomáhají přizpůsobit česká města, domy a krajinu klimatické změně. Unikátní databáze nejlepších příkladů adaptačních opatření z celé ČR.