Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin se opět dočkají bezplatného školního stravování

16. 08. 2023

Administrativních a věcných změn dozná původní projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji, který fungoval od školního roku 2015/2016 do současnosti. Nyní se chystá projekt nový, který bude vycházet ze stejných principů, mění se však forma poskytování dotace. Aktuální projekt nese název Podpora školního stravování v Libereckém kraji.

„Jsem rád, že opět zajistíme dětem pravidelnou stravu a zamezíme jejich vyčleňování z kolektivu. Liberecký kraj byl průkopníkem v projektu Potravinové pomoci a dlouhodobě a systematicky pomáhal zabezpečit školní stravování dětem, které pocházejí z ekonomicky slabých a sociálně znevýhodněných rodin. Došlo ovšem k určitým administrativním a věcným změnám v uskutečnění nového projektu,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Konkrétní přehled změn a srovnání s původním projektem:

Původní projekt:

Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

Současný projekt:

Podpora školního stravování v Libereckém kraji

100 % hrazeno z fondů EU

90 % hrazeno z fondů EU, 10 % spoluúčast kraje

v rámci projektu bylo možné partnerství, školy měly smlouvu o partnerství a byly součástí projektu

v rámci projektu není možné partnerství, Liberecký kraj je žadatel o dotaci, a finanční prostředky poté rozdělí v rámci vlastního dotačního programu s vlastními pravidly

cílovou skupinou byly děti ve věku 3–15 let

cílovou skupinou jsou děti ve věku 2–19 let

byly hrazeny skutečné náklady na stravování (tzn. každý partner měl jiné náklady)

bude hrazeno formou jednotkových nákladů, tzn. každý žadatel o dotaci v rámci dotačního programu dostane stejnou částku za odebranou stravu (bez ohledu na skutečné náklady na stravování)

Nový dotační program, který bude vyhlášen v případě, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) schválí projekt „Podpora školního stravování v Libereckém kraji“ a Liberecký kraj tak získá dotaci až ve výši 14,5 milionu korun, je zaměřen na děti, jejichž rodič/zákonný zástupce se nachází v hmotné nouzi a pobírá příspěvek na živobytí.

Žadateli o dotaci jsou v tomto případě školy/školská zařízení, která tyto děti navštěvují. Dítě může být zařazeno do bezplatného stravování poté, co rodič podepíše čestné prohlášení a dodá kopii potvrzení Úřadu práce, že rodina pobírá příspěvek na živobytí. Ačkoliv nový dotační program bude vyhlášen až v září letošního roku a žádosti mohou školy/školská zařízení podávat od října, uznatelné výdaje na stravování dětí z cílové skupiny budou proplaceny už od 1. září 2023, pokud o to škola/školské zařízení požádá.

Po vyhlášení výzvy ze strany MPSV vyvstalo několik závažných nejasností ohledně systému čerpání dotace. Například se výrazně změnilo postavení krajů a škol/školských zařízení, kde není povoleno partnerství. Dále MPSV přeneslo veškerou administrativu na kraje, neboť změna způsobu financování (tzv. jednotkové náklady) neumožňují školám profinancovat jejich administrativní zátěž. Rovněž se zvýšilo riziko nezpůsobilých výdajů, neboť neodebraný neodhlášený oběd nebude proplacen apod.

„Proto jsme se spolu s dalšími kraji – především Karlovarským, Ústeckým a Moravskoslezským – snažili o úpravu výzvy tak, aby se administrativní zátěž řízení projektu snížila na minimum. Bohužel nedošlo ke shodě mezi ministerstvem a kraji. Teprve na konci letošního května se uskutečnilo jednání mezi panem ministrem Marianem Jurečkou a zástupci krajů, při kterém ministerstvo požadavky krajů odmítlo. To mělo za následek posunutí doby, kdy bude ze strany Libereckého kraje podána žádost o dotaci, a tím pádem i vyhlášení nového dotačního programu Libereckého kraje zaměřeného na potravinovou pomoc dětem pocházejících z rodin v sociální nouzi. Dalším problémem výzvy je nedostatečná finanční alokace především pro strukturálně postižené kraje, mezi něž lze v tomto případě řadit i Liberecký kraj. Proto jsme museli přistoupit k zúžení kritérií pro zařazení dětí do bezplatného stravování,“ uzavřel Čeřovský.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text