Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Činnosti odboru

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ zajišťuje následující činnosti:


Odpady (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů)

Kraj v samostatné působnosti

1.      zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcími právními předpisy; provádí změny tohoto plánu 

2.      zasílá, kopii návrhu plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu a sděluje ministerstvu, jak jeho připomínky do plánu odpadového hospodářství kraje zapracoval,

3.      vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změny

4.      sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství České republiky

5.      sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů

Krajský úřad

1.      uděluje souhlas k provozování zařízení, udělení souhlasu může vázat na podmínky,

2.      kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky; ukládá pokuty podle § 66 odst. 6

3.      uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, udělení souhlasu může vázat na podmínky,

4.      ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil,

5.      stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci  podle § 52

6.      zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,

7.      rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecních úřadů

8.      rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední,

9.      uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším než sto tun  nebezpečného odpadu za rok podle § 16 odst. 3

10.  uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů; udělení souhlasu může vázat na podmínky

11.  uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem, k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1; udělení souhlasu může vázat na podmínky,uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a písm. b) a souhlas s jeho zrušením,

12.  může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by  v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,

13.  může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4. 

  

Vodovody a kanalizace

Kraj v samostatné působnosti

1. zabezpečuje zpracování a schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací

Kraj v přenesené působnosti

1. rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle § 22 na území kraje,

2.vede evidenci údajů o vodovodech a kanalizacích podle § 5,

3. vydává povolení provozovat vodovod a kanalizaci podle § 6.

4. ukládá pokutu podle § 32

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí

Orgány kraje

 

1.    zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1  sloupcích B a jejich změn zákona č. 100/2001 Sb.,

2.    vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,

3.    do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich zpracovatelů za předchozí  kalendářní rok.

Kraj v samostatné působnosti

1.    může uplatnit svoje vyjádření v procesu posuzování vlivů na ŽP dle § 7, 8, 9 a může se zúčastnit veřejného projednání § 17

 

Voda

Kraj v samostatné působnosti

2.      1.schvaluje ve spolupráci s dotčenými ústředními správními úřady plány oblastí povodí ve smyslu ustanovení § 25

Kraj v přenesené působnosti

1.      Krajský úřad jako vodoprávní úřad vykonává státní správu dle vodního zákona (§ 104 odst. 2), písm. d)

2.      přezkoumává rozhodnutí vodoprávních úřadů  obcí  (§ 67 odst. a) zák. č. 129/2000 Sb., ve   znění pozdějších předpisů)

3.      vyjadřuje se podle § 18 ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí (§ 107 odst. a)

4.      rozhoduje ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje po projednání i s Ministerstvem vnitra (§ 107 odst. b)

5.      činí za mimořádné situace zejména při nedostatku vody a při haváriích opatření, a to v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo možnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 107 odst. c)

6.      spolupracuje s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí při zajišťování sestavení programů opatření v oblastech povodí a kontrole jejich plnění (§ 107 odst. d)

7.      ukládá opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření (§ 107 odst. e)

8.      kontroluje provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly (§ 107 odst. f)

9.      rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu, pokud si to vyhradí (§ 107 odst. g)

10.  rozhoduje ve věci poplatků za vypouštění odpad. vod do vod povrchových (§ 107 odst. h)

11.  připravuje ve spolupráci se správcem povodí podklady pro rozhodnutí o určení správce             drobného vodního toku (§ 107 odst. i)

12.  povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel a více (§ 107 odst. j)

13.  povoluje vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod  se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami do vod povrchových (§ 107 odst. k)

14.  povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace (§ 107 odst. l)

15.  povoluje čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod,  popř. do vod povrchových (§ 107 odst. m)

16.  povoluje vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti (§ 107 odst. n)

17.  stanovuje na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a ukládá jim zpracování takového návrhu (§ 107 odst. o)

18.  rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná, nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody (§ 107 odst. p)

19.  rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody   (§ 107 odst. r)

20.  vyjadřuje se v případech, kdy mu přísluší vydávat povolení nebo souhlas (§ 107 odst. s)

21.  povoluje výjimky při použití závadných látek dle § 39 odst. 7 (§ 107 odst. t)

22.  povoluje výjimky z požadavku průchodnosti vodního toku pro ryby a vodní živočichy podle § 15 odst. 6 v případech vodních děl  pro účel chovu ryb, např. průtočné rybníky a vodní nádrže, nebo k ochraně před škodlivými účinky vod, k zajištění bezpečnosti občanů a jiných veřejných zájmů, např. omezení eroze, devastace koryt, bystřin apod.

23.  (§ 107 odst. u)

24. v období mimo povodeň je krajský úřad povodňovým orgánem (§77 odst. 2, písm. c)

 

Ochrana ovzduší (zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

V přenesené působnosti

 1. Provádí dozor na úseku ochrany  ovzduší ve své územní působnosti

 2. Zpřístupňuje informace na základě zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a zvláštních právních předpisů

 3. Je odvolacím orgánem pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle §67 odst.1 písm. a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 4. Vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování

5. Vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje, včetně případného kompenzačního opatření

 1. Vydává závazné stanovisko ke změně stavby a ke stavbě stacionárního zdroje a povolení provozu stacionárního zdroje

 2. Vykonává správu poplatku za znečišťování ovzduší. Rozhoduje o vyměření a prominutí  poplatku za znečišťování ovzduší u zdrojů pro které má provozovatel uloženu povinnost zjišťovat úroveň znečištění

 3. V rozsahu své působnosti dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dozírá nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných

 4. Informuje veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty

 5. Spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší podle §9 odst.1 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 6. Spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí při aktualizaci programu zlepšování kvality ovzduší podle potřeby, nejméně však jednou za 3 roky

 7. Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č.6 k zákonu č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), stanovuje zvláštní podmínky provozu podle §12 odst.4 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, pro zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění

 8. Zohledňuje emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší v podmínkách povolení provozu zdrojů podle §11 odst.2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší

 9. Vede evidenci rozhodnutí pokut uložených za správní delikt spáchaný v souvislosti s provozem stacionárního zdroje Českou inspekcí životního prostředí

 10. Zruší vydané povolení k provozu zdroje, pokud není využíváno bez vážného důvodu po dobu delší než 8 let

 11. Vede evidenci rozhodnutí o uložení nápravných opatření uložených Českou inspekcí životního prostředí

 12. Vede evidenci poplatkových přiznání podaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podaných poplatníky

 13. Kontroluje a hodnotí dodržování  imisních limitů a emisních stropů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší

 14. Schvaluje provozní řády stacionárních zdrojů podle přílohy č.2 k zákonu o ochraně ovzduší

 15. Ukládá plnění obecných emisních limitů pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem pro znečišťující látky a jejich stanovené skupiny

 16. Je odvolacím orgánem pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle ustanovení §67 odst.1 písm. a) zákona č.129/2000 Sb.,, o krajích, ve znění pozdějších předpisů                a ustanovení §89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 17. Poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům při výkonu jejich přenesené působnosti

  

Ochrana zemědělského půdního fondu

V přenesené působnosti

1.      uděluje souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením  dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha

2.      (přijímá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než
100 m
2 ) - tato kompetence přešla na Celní správu

3.      uděluje souhlas k návrhům územních plánů obcí, ve kterých není sídlo kraje, k návrhům regulačních plánů podkladů nejde-li o případy v působnosti  obecních úřadů s rozšířenou působností nebo MŽP (§ 5 odst. 2)

4.      uděluje souhlasy  k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, tras  celostátních drah a jejich součástí k návrhům komunikací vodních  cest a jejich součástí přesahuje-li trasa území, v němž  vykonává  působnost  obecní úřad s rozšířenou působností (§ 7 odst. 3)

5.      uděluje  souhlasy k odnětí půdy ze ZPF o výměře 1 – 10 ha (§ 9)

6.      usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy  na úseku ochrany ZPF, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností, dozírá jak  plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad

 

Ochrana přírody a krajiny

V samostatné působnosti

1.      zpracovává ve spolupráci s MŽP  prognózy a koncepce strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí

2.      podporuje osvětu, výchovu a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí ve spolupráci s MŠMT a dalšími orgány

3.      mohou vydávat nařízení  o zřízení přírodního parku  a stanovit omezení na jeho  území ( § 12 odst. 3) a zajišťují péči o ně

V přenesené působnosti

1.      spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání

2.      vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability (§ 4 odst. 1)

3.      vydává závazné stanovisko ke schválení  lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (§ 4 odst. 3)

4.      vydává souhlasy k povolení  ke zpřístupňování  nebo změně využití jeskyní (§ 10 odst. 2)

5.      vyhlašuje přírodní rezervace (§ 33) a přírodní památky (§ 36) jejich ochranná pásma, stanoví jejich bližší  ochranné podmínky (§ 33 a 36) a zajišťuje péči o ně

6.      rozhoduje o omezení  výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 2)

7.      uděluje výjimky (§ 43) ze zákazů v přírodních rezervacích ( 34 odst. 1)

8.      vydává souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek (§ 44 odst. 2)

9.      schvaluje plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky ( § 38 odst. 2)

10.  sjednává smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem (§ 39)

11.  vydává předchozí stanovisko a může uložit  náhradní ochranné opatření podle ust. § 50 odst. 3

12.  zajišťuje záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 52)

13.  povoluje výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56)

14.   může vyzvat k prokázání  povoleného způsobu  nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a živočichů chráněných zvláštním předpisem (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2)

15.  vede výpis z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47)

16.  podává návrhy na vyvlastnění (§ 60odst. 2) a může převést právo  hospodaření k nemovitosti (!60 odst. 3)

17.  ukládá opatření dle § 66

18.  ukládá pokuty podle ust. § 87 odst. 1 písm. g), § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu

19.  vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85)

20.  spolupracuje s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání

21.   je odvolacím orgánem  proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností

22.  je orgánem státní správy  podle zákona č. 16 /1997 Sb. o podmínkách  dovozu a vývozu  ohrožených druhů  volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů  na  území kraje, mimo chráněné krajinné oblasti a území národního přírodního parku,  pokud k tomu není příslušné ministerstvo

23.  vydává potvrzení na evidenční kartu   o počtu a  původu  živých exemplářů (§ 19 odst. 3)

24.  provádí  povinnou registraci  exemplářů ( § 23 odst. 3)

25.  provádí kontrolu nad dodržováním zákona CITES, ukládá opatření k zajištění  povinností vyplývající ze zákona CITES, ukládá pokuty, odebírá exempláře (§ 24 odst. 1)

 

Ochrana horninového prostředí

V přenesené působnosti

1.      na žádost MŽP vydává vyjádření ke stanovení chráněných ložiskových území a k jejich rušení (§ 17 horního zákona)

2.      vydává souhlas k povolování staveb a zařízení v chráněných ložiskových územích (§ 19  horního zákona)

3.      vyjadřuje se k projektu geologických  prací a jeho změny  z hlediska  zájmů chráněných  zvláštními předpisy (§ 6 odst. 3  zák. o geologických pracích)

4.      nedojde-li k dohodě mezi organizací provádějící  geologické práce a vlastníkem dotčeného pozemku či nemovitosti  rozhodne  o omezení  práv vlastníka nebo nájemce  nemovitosti uložením  povinnosti  strpět provedení geologických prací

 

Lesní hospodářství

V přenesené působnosti

1.      rozhoduje o zařazení  lesů   do  kategorie  lesů   ochranných  nebo  lesů   zvláštního  určení (§  7 odst.  2  a  § 8  odst. 3)  s výjimkami uvedenými v zákoně

2.      rozhoduje o souhlasu k návrhům územně  plánovací dokumentace všech stupňů s výjimkou  velkého  územního  celku,  pokud umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a o souhlasu   k  návrhům   územně  plánovací   dokumentace  obcí s rozšířenou působností, jimiž mají  být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné ministerstvo

3.      rozhoduje o souhlasu k vydání územního  rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky  určené  k  plnění  funkcí  lesa  těžbou  nevyhrazených nerostů  nebo jímž  mají být  dotčeny pozemky  určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více

4.      rozhoduje o odnětí  lesních pozemků  plnění  funkcí  lesa nebo  o omezení jejich využívání  pro plnění funkcí lesa  o výměře 1 ha  a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),

5.      rozhoduje o dočasném omezení  nebo vyloučení vstupu  do lesa (§  19 odst.3), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností

6.      rozhoduje o stanovení podmínek  ke konání organizovaných  nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností

7.      schvaluje lesní hospodářské plány  a povoluje jejich  změny (§ 27  odst. 1 a  4), v rámci  schvalování  plánů  povoluje  mýtní  těžbu  v lesních porostech mladších 80 let (§  33 odst. 4), výjimky ze stanovené velikosti  nebo šíře  holé seče  (§ 31  odst. 2)  a výjimky  ze zákonných lhůt pro zalesnění  a zajištění lesního porostu (§ 31odst. 6)

8.      rozhoduje o uložení nebo  provedení opatření meliorací  a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3)

9.      rozhoduje o uložení  opatření  odchylných  od  ustanovení  tohoto  zákona v zájmu účelového  hospodaření v lesích  ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1) a o výši náhrady  a subjektu povinném  k poskytnutí této  náhrady vlastníkovi  lesa, z  důvodu  omezení  při hospodaření  v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5)

10.  rozhoduje o udělení  nebo  odnětí  licence  pro  výkon  funkce  odborného   lesního hospodáře (§ 37 odst. 2)

11.  rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti  v lese v případech hrozících škod    51  odst.  1),  pokud  přesahují  správní  obvod obce s rozšířenou působností

12.  rozhoduje o nezbytných   opatřeních  k   odvrácení  hrozícího   nebezpečí (§ 57),  pokud  přesahují  správní   obvod  obce  s  rozšířenou   působností

13.  rozhoduje o udělení  nebo  odnětí  licence  ke  zpracování  lesních hospodářských plánů a osnov (§ 26 odst. 1)

14.  rozhoduje o povolení  sběru šišek  z jehličnatých  stromů i  z poražených stromů neuznaných, ale kvalitních porostů (§ 29 odst. 7),

15.  rozhoduje o uložení  opatření  v  případě  mimořádných  okolností,  pokud přesahují   správní   obvod   obce   s   rozšířenou  působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2)

16.  rozhoduje o ukládání   pokut   tomu,   kdo   nesplní  povinnosti  uložené rozhodnutím orgánu kraje

17.  vyjadřuje  se   k  návrhům  tras   celostátních  a  tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů

18.  ustanovuje lesní  stráž s působností  na území kraje  a zrušuje ustanovení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst.2)

19.  vykonává dozor,  jak orgány státní správy,  fyzické a právnické osoby  dodržují  ustanovení  tohoto  zákona,  předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných  na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů

20.  rozhoduje ve sporech o  místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním  z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad

21.  rozhoduje o  poskytnutí služeb nebo finančního  příspěvku (§ 46 odst.  2),  pokud  nejde o lesy v působnosti  Ministerstva obrany nebo Ministerstva životního prostředí

22.  je odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná obecními úřady s rozšířenou působností

 

Myslivost

V přenesené působnosti

1.      uděluje souhlas s chovem zvěře v zajetí (§ 7 odst. 1)

2.      vydává omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách (§ 4 odst. 1)

3.      vymezuje oblasti pro chov zvěře (§ 3 odst. 3)

4.      prohlašuje další pozemky za nehonební (§ 17 odst. 2)

5.      vydává povolení k použití dravců jako loveckých (§ 44 odst. 2)

6.      ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3)

7.      vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3)

8.      organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře (§ 6 odst. 1)

9.      určuje termíny pro sčítání zvěře (§ 36 odst. 1)

10.  zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§ 38)

11.  ustanovuje mysliveckou stráž (§ 12 odst. 1)

12.  podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu

13.  spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností

14.  je odvolacím orgánem pro pověřené obecní úřady v přenesené působnosti

 

Rybářství

V přenesené působnosti

1.      po projednání s příslušným rybářským svazem vytváří z vod, v nichž náleží státu rybářské právo, rybářské revíry (§ 7 odst.1)

2.      schvaluje bezplatný výkon rybářského práva státním organizacím v oboru rybářství (§ 8)

3.      dozírá na řádný výkon rybářského práva uživateli rybářských revírů (§23 odst.1)

4.      pozastavuje výkon usnesení a opatření organizačních složek Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, pokud odporují platným předpisům (§23 odst.3)

5.      Při odnětí rybářského hospodaření z důvodu výstavby, provozu průmyslových podniků apod. může krajský úřad uložit investorovi provést výstavbu náhradního rybníku s možností produkce odpovídající ztrátám, k nimž dojde provedením plánovaného zásahu. (§ 5)

6.      V zájmu řádného chovu ryb nebo chovu jiných vodních živočichů může krajský úřad po projednání s uživateli rybářských revírů prohlásit části rybářských revírů, popřípadě i celé revíry za chráněné rybí oblasti a stanovit přitom potřebná omezení obecného užívání vody (§ 12 odst.1)

7.      Krajský úřad může uložit uživatelům rybářských revírů, pokud mají ze zřízené chráněné rybí oblasti prospěch, přispívat přiměřeně podle míry prospěchu na výdaje spojené se zarybněním vod této oblasti ( §12 odst.3)

 

 

IPPC (zákon o integrované prevenci a omezování znečištění)

Kraj v samostatné působnosti

1.   je účastníkem řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení, které je umístěno v jeho územní působnosti

2.   je účastníkem řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení, které může ovlivnit životní prostředí na jeho území   
Kraj v přenesené působnosti

1.      rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu

2.      provádí kontrolu integrovaného povolení a nebo provozu zařízení s výjimkou zařízení,  jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu

3.      ukládá pokuty podle § 37 odst. 2 a 3

4.      rozhoduje o přerušení nebo zastavení řízení o uložení pokuty

5.      vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení podle  § 42

6.      hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji  příslušným správním úřadům

 

 

Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými  látkami

Kraj v přenesené působnosti 

1.  spolupracuje při určení objektů a zařízení, jejichž vzájemná poloha zvyšuje riziko závažné

     havárie

2.  spolupracuje při vyhodnocení možnosti vzniku kumulativních účinků rizika havárií

3.      spolupracuje při stanovení zóny havarijního plánování a při vypracování vnějšího      havarijního plánu včetně jeho aktualizace                                                           

 

Další činnosti odboru:

1.      poskytuje informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

2.      spolupracuje s odborem informatiky na tvorbě GIS pro oblast životního prostředí a zemědělství

3.      vede přehled dotačních titulů a fondů v oblasti životního prostředí a zemědělství

4.      vydává stanoviska k žádostem o finanční podporu ze SFŽP (je garantem stanoviska úřadu) a z dalších dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství

5.      zajišťuje přípravu a zpracování dalších koncepčních materiálů kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství

6.      při zpracování koncepcí kraje a projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství spolupracuje s dalšími odbory a dále s okresními úřady, obcemi a dalšími institucemi

7.      podílí se na rozpracování a aktualizaci „Programu rozvoje kraje

8.      vytváří systém dotační politiky kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

9.      spolupracuje při provádění finančních kontrol skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití (zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě)

10.  provádí finanční kontrolu jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření

prošetřuje přidělené stížnosti, petice a podněty