Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor životního prostředí a zemědělství

2014

Výzva byla ukončena 28.2.2014

Usnesení Zastupitelstva Liereckého kraje 184/14/ZK ze dne 3.6.2014 o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí (podpořené i nepodpořené projekty).

Program vodohospodářských akcí (PVA) 2014

Účelem Programu vodohospodářských akcí je poskytování investičních dotací obcím do 3 500 obyvatel nebo svazkům obcí v působnosti Libereckého kraje na rekonstrukci a modernizaci stávajících a výstavbu nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyhlašuje dne 1. února 2014 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2014.

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2014, který je dostupný ZDE. Pro otevření formuláře žádosti je nutné mít nainstalovaný program 602_XML_filler. Podrobný postup k vyplnění elektronické žádosti naleznete níže.

Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti).

Obec může předložit vždy pouze jednu žádost na jeden projekt. Svazek obcí může předložit více žádostí, vždy pouze na jeden projekt pro jednu členskou obec. Podrobné podmínky podání žádosti jsou uvedeny ve vyhlášené výzvě.

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 2014 do 14.00 hodin (nejpozdější termín doručení žádosti v písemné podobě na podatelnu KÚ).

Žádosti neúplné (chybějící povinné přílohy a elektronická forma) a žádosti dodané po termínu uzávěrky budou vyřazeny.

Dotace budou poskytnuty jako podpora DE MINIMIS ve smyslu čl. 87 a 88 Nařízení EK č. 1998/2006.

Bližší informace k programu poskytnou:

Administrativní stránka žádosti: Ing. Kateřina Jandlová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, e-mail: katerina.jandlova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 671.

Odborná stránka žádosti: Bc. Irena Holatová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, e-mail: irena.holatova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 562.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z PVA 2014

Formulář žádosti o dotaci z FOV PVA 2014

Vyplněný formulář žádosti před odesláním pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte uvést finanční podíl žadatele na připravovaném projektu (ostatní zdroje) a jeho předběžnou finanční rozvahu. Návod k vyplnění a odeslání elektronické žádosti

 Průběžné/Závěrečné vyúčtování dotace

Žádosti (bez příloh) se elektronicky odesílají ZDE

Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z Programu vodohospodářských akcí FOV LK 2014

Statut Fondu ochrany vod LK

Seznam povinných příloh žádosti:

1 – kopie pravomocného rozhodnutí o povolení stavby

Žadatel doloží pravomocné a platné stavební povolení či ohlášení k vodním dílům. V případě, že daný projekt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) povolení ani ohlášení nevyžaduje, doporučujeme žadatelům vyžádat si k tomuto stanovisko stavebního/vodoprávního úřadu a doložit jej k předkládané žádosti.

2 – kopie projektové dokumentace pro stavební povolení

3 – textová část popisu projektu, která musí obsahovat:

  • věcný popis projektu
  • výstupy řešení
  • položkový rozpočet projektu s vyznačením a sumarizací uznatelných výdajů
  • časový harmonogram projektu
  • počet napojených EO

4 – čestné prohlášení k žádosti o dotaci – formulář ke stažení zde

Užitečné odkazy a doplňující informace:

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Veřejná podpora - shrnutí

Nařízení EK č. 1998/2006 o použití článku 87, 88