Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor životního prostředí a zemědělství

2016

Výsledky PVA 2016

Program vodohospodářských akcí (PVA) 2016

Účelem Programu vodohospodářských akcí je poskytování investičních dotací obcím do 4 000 obyvatel nebo svazkům obcí v působnosti Libereckého kraje na obnovu a modernizaci stávajících a výstavbu nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK. Dotaci je možné získat i na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, případně ohlášení.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 23.2.2016 následující podmínky dotačního Programu vodohospodářských akcí na rok 2016. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 8. dubna 2016. Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti). Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nebo osobně do podatelny v uvedeném termínu.

Žádost o dotaci musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2016, který je dostupný ZDE.

Pro otevření formuláře žádosti je nutné mít nainstalovaný program 602_XML_filler. Podrobný postup k vyplnění elektronické žádosti naleznete níže.

Obec do 4 000 obyvatel může předložit vždy pouze jednu žádost na jednu akci (nelze v rámci jedné žádosti zahrnout souběh projektové dokumentace a stavebních prací). Svazek obcí může předložit více žádostí, vždy pouze na jedenu akci pro jednu členskou obec do 4 000 obyvatel.

Administrativní stránka žádosti:

Ing. Kateřina Jandlová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, e-mail: katerina.jandlova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 671.

Odborná stránka žádosti:

Bc. Irena Holatová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, e-mail: irena.holatova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 562.

Program vodohospodářských akcí 2016

Formulář žádosti o dotaci z FOV PVA 2016

Vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Fond ochrany vod LK, Program vodohospodářských akcí

Hodnotící formulář

Čestné prohlášení de minimis

Čestné prohlášení

Žádosti (bez příloh) se elektronicky odesílají ZDE

Vyplněný formulář žádosti před odesláním pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte uvést finanční podíl žadatele na připravované akci (ostatní zdroje) a jeho předběžnou finanční rozvahu. Do žádosti uvádějtě způsobilé výdaje akce. Návod k vyplnění a odeslání elektronické žádosti.

Užitečné odkazy a doplňující informace:

Plán rozvoje vodovodu a kanalizací

Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108  na podporu de minimis