Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Formuláře a tiskopisy

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Příspěvky na hospodaření v lesích

 

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽP,  INTEGROVANÁ PREVENCE
A PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

EIA

Oznámení podlimitního záměru (příloha č. 3a zákona)

Oznámení záměru (příloha č. 3 zákona)

IPPC

Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení

Prevence závažných havárií

Protokol o nezařazení do skupiny A nebo B

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Vodní zákon

Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona] (__)

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k užívání vodních děl [§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.] (__)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona] (__)Žádost o udělení souhlasu [§ 17 vodního zákona] (__)

Žádost o vyjádření [§ 18 vodního zákona] (__)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona] (__)Oznámení o užívání stavby vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona] (__)

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav [§ 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] (__)

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona] (__)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 VZ] (__)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 VZ] (__)

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel [§ 15a vodního zákona] (__)

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu [§ 30 odst. 6 vodního zákona] (__)

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu [§ 58 odst. 3 vodního zákona] (__)

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [§ 38 odst. 3 vodního zákona] (__)

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu [§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona] (__)

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla [§ 115 odst. 17 vodního zákona] (__)

 

Vodovody a kanalizace

žádost o povolení provozování vodovodu nebo kanalizace (__)

náležitosti žádosti k provozování VaK

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ohlašování zahájení a ukončení provozování zařízení k nakládání s odpady

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů 

Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů