Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

GIS - mapy - data - portály

Aktualizace dat GIS - záplavová území

11.04.2013  /   Na výdejním portálu životního prostředí http://vydej.kraj-lbc.cz  ( __ ) najdete aktualizovaná data GIS - záplavová území Q100 a aktivní zóna.  Poslední změny: Opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území vodního...

Ocenění pro Dny GIS Liberec

27.02.2013  /    Dny GIS Liberec zaznamenaly velký úspěch. Jako o jedinečné akci o nich  obsáhle    informuje odborný geografický měsíčník Arc Watch. Přečtěte si: http://www.esri.com/esri-news/arcwatch/0213/students-celebrate-gis-day-...

Mapová aplikace Riziková zařízení

27.02.2013  /  M apová aplikace, která mapuje výskyt nebezpečných chemických látek v kraji -   http://geoportal.kraj-lbc.cz/rizikova-zarizeni . Na tvorbě aplikace se průběžně podílejí instituce, které mají ve své náplni dozor nad subjekty používají...

Soutěž Toulky po mapách 2012 je vyhlášena!

05.10.2012  /   V yhlašujeme čtvrtý ročník soutěže ve tvorbě originální geohry - Toulky po mapách. Zadání v kostce: vytvoření originální geohry s minimálním počtem 30 objektů, hodnotí se podle kritérií: originalita, technické provedení, užitečnost/použitelnos...

Nová data ve výdejním portále

15.08.2012  /   S ohledem na nově vyhlášená maloplošná chráněná území byla aktualizována geografická data, která jsou ke stažení ve Výdejním portále vydej.kraj-lbc.cz . Data jsou jedním z územně-analytických podkladů poskytovaných odborem životního prostředí...

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ OBJÍZDNÉ TRASY

19.03.2010  /  V testovacím režimu byly pro vybrané uživatele zpřístupněny routovací fukce portálu - online vyhledání vhodné objízdné trasy pro případ (zvláštních) povodní . Trasa je vyhledávána podle obvyklých zásad routingu s možností jejího usmě...

GIS pro Haiti

13.01.2010  /  Podívejte se na aktuální mapovou aplikaci   ( __ ) - mapování zbořených domů a záchytných táborů na Haiti. Data lze podložit aktuálními družicovými snímky, které byly zřejmě pro tyto účely uvolněny.

KONTAKTY

ING. IRENA KOŠKOVÁ - tel.  485 226 412 , email: irena.koskova@kraj-lbc.cz, kancelář 1218.
GIS pro všechny agendy ŽP;  správa mapových aplikací, Povodňového portálu, Geoportálu, Metainformačního katalogu, Dny GIS Liberec; školení a podpora uživatelů.

BC. PAVEL BULÍŘ - tel. 485 226 359, email: pavel.bulir@kraj-lbc.cz, kancelář 1120.
GIS pro agendy ochrany přírody.

Odborní garanti za poskytovaná data ÚAP:

vodní a lesní hospodářství  (odborný garant: Ing. Karel Pop)

37 - lesy ochranné; 38 - les zvláštního určení; 39 - lesy hospodářské; 40 - vzdálenost 50 m od okraje lesa

povodňová ochrana (odborný garant: Ing. Irena Košková)

50 - záplavové území; 51 - aktivní zóna záplavového území; 52 - území určené k rozlivům;  53 - území zvláštní povodně pod vodními díly

ochrana přírody (odborný garant: Bc. Pavel Bulíř)

21 - územní systém ekologické stability; 28 - přírodní rezervace včetně ochranného pásma; 30 - přírodní park; 31 - přírodní památka včetně ochranného pásma

IPPC a havárie (odborný garant: Bc. Kateřina Svačinková)

84 - objekty nebo zařízení  zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami; 109 - vymezené zóny havarijního plánování

odpadové hospodářství (odborný garant:  Ing. Zuzka Hellerová)

85 - skládky, skládky nebezpečného odpadu vč.ochranného pásma; 86 - spalovny vč.ochranného pásma; 87 - zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč.ochranného pásma; 

   

MAPOVÉ APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vodní hospodářství

 • projekty na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Vodní hospodářství, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací)
 • využívána data z VÚV, PRVK LK (průběžné editace), data ORP

Protipovodňová ochrana

 • projekty na mapovém serveru  http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Koncepce protipovodňových opatření v LK, Záplavová území a monitoring toků v LK)

 • samostatná aplikace Digitální povodňový portál Libereckého kraje http://povoden.kraj-lbc.cz
 • využívána data z VÚV, Koncepce PPO LK, HZS LK (průběžné editace), ORP

Ochrana ovzduší

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Ochrana ovzduší v LK)
 • využívána data z KSEI LK

Ochrana přírody

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Ochrana přírody v LK, Nature protection, Územní systém ekologické stability LK)
 • využívána převážně data z Koncepce OP LK, data ORP (průběžné editace), AOPK, CENIA, MŽP, ÚSOP

Ochrana zemědělského půdního fondu

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy  (Ochrana půdního fondu v LK)
 • využívána data z VÚMOP Praha  (data neaktuální!)

Myslivost a rybářství

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Rybníkářství LK, editační projekt, zatím neveřejný)
 • využívána data ĆÚZK

Lesní hospodářství

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy  (Lesní hospodářství LK)
 •  využívána data z ÚHUL Brandýs nad Labem

Odpadové hospodářství

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy  (Zařízení k nakládání s odpady)
 • samostatná mapová aplikace http://odpadymapy.kraj-lbc.cz
 • využívána data LK – EVI, ESPI

Ekologická výchova

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy  (Cestičky do školy, Mapování zeleně Starého města)
 • využívána data: data si tvoří uživatelé

 
METADATA

Správcujeme Metainformační katalog MICKA -  http://metadata.kraj-lbc.cz

 

Informace z oblasti mapové podpory, sběru a výdeje dat , odkazy na mapové úlohy, hledejte na GEOPORTÁLU LIBERECKÉHO KRAJE.


Informace zaměřené na vzdělávání a popularizaci map najdete na ATLASE LIBERECKÉHO KRAJE.


Informace z oblasti mapové podpory pro povodňovou ochran najdete na POVODŇOVÉM PORTÁLU LIBERECKÉHO KRAJE