Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Data - ÚAP - služby

VÝDEJNÍ PORTÁL 

pro automatizované vydávání dat najdete http://vydej.kraj-lbc.cz. Prostřednictvím výdejního modulu poskytujeme také  údaje o území za oblast životního prostředí pro potřeby POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zde je potřeba mít ÚČET ZALOŽENÝ SPRÁVCEM.  

VÝDEJNÍ PORTÁL

 1. PŘIHLÁŠENÍ. Uživatelský účet nastaví správce  aplikace. Pokud již má uživatel zřízen účet do informačního systému životního prostředí, pak budou jeho práva rozšířena na výdejní modul, není třeba zřizovat další přístup. Přihlášení probíhá přímo na stránce http://vydej.kraj-lbc.cz.
 2. VÝBĚR DAT KE STAŽENÍ.  Uživatel si může vybrat z nabídky buď všechna data, která jsou ke stažení k dispozici, nebo si vybrat jen ta data, která se od jeho poslední návštěvy výdejního modulu změnila. Pro informaci: údaj o aktuálnosti dat je přebírán z metainformací o datech, jak jsou pravidelně při změnách dat aktualizovány v metainformačním katalogu Micka.
 3. STRUKTURA STAŽENÝCH DAT - V balíčku dat (formát archivu ZIP), na který Vám přijde hyperlink na Vámi uvedenou mailovou schránku, jsou obsaženy tyto údaje:
  • geografická data ve formátu SHP (pokud se na území jev nevyskytuje, stáhne se prázná vrstva SHP)
  • popis těchto dat ve formátu HTML
  • pasport k údajům o území (data poskytovaná v rámci podkladů ÚAP)
  • informace o chybách v exportu (formát *.err) – pokud nastal problém při výběru nebo ořezu vybraných dat; v souboru lze přečíst, který prvek nebyl vyexportován
 4. EVIDENCE STAŽENÍ - Všechna stažení dat prostřednictvím výdejního modulu jsou evidována, včetně časové položky, kdy byla data stažena. Evidují se i stažení prostřednictvím volného účtu (guest), kde je evidována mailová adresa, na kterou modul odeslal odkaz na data

VAŠE DOTAZY K VÝDEJNÍMU PORTÁLU

 • Pamatne stromy - chybi pasport (doda nam ho AOPK?)
  Na to nemůžeme odpovědět, je to otázka pro správce těchto dat, který je stanoven dle metodického pokynu. My tato data předáváme jen informativně - pro obecné použití, ne jako údaje o území v režimu ÚAP
 • Pro shapefile CHKO chybi pasport (doda nam ho CHKO?) 
  Dtto. Data poskytujeme jen informativně, ne jako podklady ÚAP.
   
 • Lesy ochranne 2005-2006 – shp soubor chybi, neni pasport.
  Pokud chybí SHP soubor, jev se na území nevyskytuje. Tudíž pak k němu není ani pasport.
   
 • PLA jevy jsou shodne, ktere jiz od nich mame na zaklade jejich pasportu....Vsechny nadrze od PLA jiz mame zaneseny na zaklade jejich pasportu 
  Pro vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny a pro vymezení území zvláštních povodní jsme jen alternativní poskytovatel dat. Pokud data máte přímo z PLA, není nutné si je stahovat ve výdejním modulu ŽP.
   
 • Odpady jine - chybi pasport (doda nam ho nekdo jiny?)
  Toto je opět pouze obecná datová vrstva, ne jev ÚAP. 

 • Datová vrstva přírodních parků se nám stáhla prázdná.
  Chyba výdejního modulu, nestahují se správně data. Na odstranění závady pracujeme.

 

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ZA OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO POTŘEBY POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE

ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu

Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, příloha č.1  není poskytovatelem údajů o území pro ÚAP kraje.


STANOVISKA JINÝCH SPRÁVCŮ

ÚHUL
 

Řádek 29 (B29)  - Podíl lesů na celkové výměře katastru nemovitostí (KN)

Správnost, úplnost a aktuálnost údajů  o parcelách  určených pro  plnění funkcí lesa  (PUPFL,

viz příl.05, 10)  garantuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). ÚHÚL však získává data KN dvakrát ročně a může po souhlasu ČÚZK poskytovat specifické výstupy z KN týkající se lesních pozemků. Údaje o lesnatosti po katastrálních územích (k.ú.) proto ze zdrojových dat KN může ÚHÚL každoročně KrÚ poskytnout.

Řádek 31 (B31) - Stupeň přirozenosti lesních porostů

Stupeň přirozenosti lesních porostů lze odvodit ze dvou zdrojů:

a) z údajů oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) pro rámec přírodních lesních oblastí (PLO). Podkladová data jsou k dispozici na krajských pobočkách ÚHÚL.

b) z údajů LHPO.

Správnost, úplnost a aktuálnost požadovaných údajů z LHPO nemůže garantovat ÚHÚL především z důvodu absence nedotačních LHP ve svém IDC. Tyto údaje může garantovat pouze orgán státní správy lesů (SSL) krajského úřadu, který je ale dle pravidel MZe (viz příl.01) zase nemůže poskytovat.

Aktuální údaje o přirozenosti lesních porostů nemá ÚHÚL dosud k dispozici, pracuje se na závazné metodice. Po jejím schválení budou údaje poskytnuty, ovšem až po termínu pro poskytování podkladů ÚAP (30.9.2007).

Řádek 32 (B32) - Hranice přírodních lesních oblastí (LO)

Tyto údaje jsou součástí OPRL zpracovaných v ÚHÚL a jsou každoročně aktualizovány. Jde o území vymezená na základě jednotných podmínek geologických, klimatických, orografických a fytogeografických. ČR se tak člení na 41 přírodních lesních oblastí (viz příl.13), některé se skládají z více částí. Hranice LO byly převážně arondovány na jednotky rozdělení lesa z LHPO. Tam, kde to bylo možné, byly vedeny hranice LO po hranicích parcel z KN. Popis jednotlivých LO je též uveden na webu ÚHÚL http://www.uhul.cz/plotab/.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že ÚHÚL poskytne údaje souvisejícími s kódy A37- A39, B29, B32 a později též B31.     

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ZA OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO POTŘEBY POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCÍ

ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu

S nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , se krajské úřady stávají „poskytovateli údajů“. Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje bude dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, příloha č.1 , garantem následujících údajů o území:

číslo jevu dle metodiky

sledovaný jev

poznámka o poskytování dat prostřednictvím ISŽP LK

21

územní systém ekologické stability

- jen regionální úroveň
- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

28

přírodní rezervace včetně ochranného pásma

- mimo území ve správě CHKO a NP
- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

30

přírodní park

- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup) 

31

přírodní památka včetně ochranného pásma

- mimo území ve správě CHKO a NP
- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

37

lesy ochranné

- stanovisko ÚHUL z 29.8.2007 (pod tabulkou)*1 
- prostřednictvím výdejního modulu (pro SSL a ÚAP obcí) *3

38

les zvláštního určení

- stanovisko ÚHUL z 29.8.2007 (pod tabulkou)*1
- prostřednictvím výdejního modulu *3(pro SSL a ÚAP obcí) *3

39

lesy hospodářské

- stanovisko ÚHUL z 29.8.2007 (pod tabulkou)*1
- prostřednictvím výdejního modulu (pro SSL a ÚAP obcí)

40

vzdálenost 50 m od okraje lesa

- stanovisko ÚHUL z 29.8.2007 (pod tabulkou)*2
- data nejsou k dispozici, proto neposkytujeme

50

záplavové území

- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

51

aktivní zóna záplavového území

- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

52

území určené k rozlivům

- zatím na území kraje není nikde vyhlášeno; data proto neposkytujeme

53

území zvláštní povodně pod vodními díly

- prostřednictvím výdejního modulu (pro povodňové orgány a ÚAP)
- KÚ LK je alternativní poskytovatel

84

objekty nebo zařízení  zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup) 

85

skládky, skládky nebezpečného odpadu vč.ochranného pásma

- dle legislativy o odpadech se ochranné pásmo neřeší
- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

86

spalovny vč.ochranného pásma

- dle legislativy o odpadech se ochranné pásmo neřeší
- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

87

zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč.ochranného pásma

- dle legislativy o odpadech se ochranné pásmo neřeší
- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

109

vymezené zóny havarijního plánování

- prostřednictvím výdejního modulu (volný přístup)

 Data budouúřadům územního plánování poskytována prostřednictvím VÝDEJNÍHO DATOVÉHO PORTÁLUProsíme o zaslání případných připomínek k funkčnosti aplikace na adresu správce (irena.koskova@kraj-lbc.cz ). 

[-akt. 26.3.2014 -  -]    
  
STANOVISLO ÚHUL K DATŮM
*1 (řádky 37 až 39) - Správnost, úplnost a aktuálnost požadovaných údajů o kategorizaci lesů může garantovat pouze orgán státní správy lesů krajského úřadu (KrÚ), viz příl.02, 03. ÚHÚL vytváří podle zadání MZe vektorovou celorepublikovou vrstvu kategorií lesů ochranných a zvláštního určení podle rozhodnutí, která byla dosud přístupna prostřednictvím webu pouze vybraným pracovníkům KrÚ. Vrstva existující od roku 2006 má být aktualizována 1x ročně. Tuto vrstvu bez identifikátorů jednotlivých lesních majetků nyní každoročně ÚHÚL poskytne příslušnému KrÚ, který ji může distribuovat dále obcím. Pro přehled o veškerých kategoriích bude dále každoročně poskytována podkladová vrstva podle obrysů veškerých lesních majetků, pro které jsou zpracovány a schváleny aktuálně platné lesní hospodářské plány a osnovy (LHPO). Ta bude rovněž bez identifikátorů jednotlivých majetků, neboť ty není možno z dat LHPO poskytovat bez souhlasu vlastníků (viz příl. 01). Celkový přehled o kategoriích lesa pak může mít uživatel až po konfrontaci s dalšími vrstvami zobrazujícími „kategorie lesa ze zákona“, (vrstva AOPK Praha zobrazující hranice národních parků a národních přírodních rezervací a j.), vše ostatní by měly být lesy hospodářské.

*2 (řádek 40)   Vzhledem k tomu, že v metodice Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) je jako základní mapový       podklad  pro  ÚAP  uvedena  katastrální  mapa,  měl  by  tento údaj vztažený k hranicím parcel s druhem pozemku 10 (les) garantovat Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Katastrální  mapy  jsou  však  dosud  pouze  cca  ze  30%  ve  vektorové  podobě,  zbytek  je k dispozici v rastrové podobě. ÚHÚL dále pracuje s hranicemi lesa ze dvou zdrojů, které pro účely ÚAP nevyhovují. Jsou to: 

a) hranice lesa z lesních hospodářských plánů a osnov (LHP, LHO): Správnost, úplnost a aktuálnost požadovaných údajů z LHP a LHO nemůže ÚHÚL garantovat  především z důvodu absence nedotačních LHP v informačním datovém centru (IDC) ÚHÚL. Tyto údaje může garantovat pouze orgán státní správy lesů (SSL) krajského úřadu, který je ale dle pravidel MZe (příl.01) zase nemůže poskytovat.

b) hranice lesa sejmuté z ortofot: Správnost, úplnost a aktuálnost těchto údajů z ortofot nemůže ÚHÚL garantovat, okraje lesa byly v roce 2005 v ÚHÚL sejmuty pro interní potřeby bez další verifikace.

*3  Databáze kategorizace lesů není sehraná za roky do 2005 a období 2005 až 2006, proto se data poskytují ve dvou samostatných vrstvách

   
ODKAZY K PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ PRO POTŘEBY POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
ČSÚ a územně analytické podklady za obce České republiky
Stanovisko ÚHÚL k územně analytickým podkladům  
Stanovisko České geologické služby - GEOFOND 
Dopis MŽP z prosince 2007 o poskytování údajů (PDF, 2.2 MB), Přehled dat v působnosti MŽP

 

WMS SLUŽBY ZA OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA PŘÍRODY


PROTIPOVODŃOVÁ OCHRANA

WFS SLUŽBY ZA OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Upozornění: ArcGIS/ArcINFO bez rozšíření pro interoperabilitu nenačítá WFS služby.

METAINFORMAČNÍ KATALOG MICKA

 

TECHNICKÝ POPIS APLIKACE - STANDARDY  

 • STANDARDY

  - plná implementace standardu ISO 19115 (Metadata)

  - implementace ISO 19139 (XML schéma pro metadata)

  - implementace standardu ISO 19110 (Feature katalog) pro popis struktury dat

  - implementace katalogové webové služby dle OpenGIS Catalogue Service Specification

  - implementace ISO 15836 (Dublin Core) pro popis nerpostorových dat

  - možnost implementace dalších metadatových standardů a jakýchkoli dalších typů záznamů vycházejících z XML schématu

  - vytváření a práce s profily (např CORE metadata)

  - možnost vzájemného mapování standardů (data pořízená v jednom standardu mohou být zobrazena, pokud je to možné, v jiném)

  - možnost pořízení dalších uživatelských položek nad rámec standardů

   
 • SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

  - operační systém Microsoft (2000, 2003 Server, XP) nebo Unix (Linux, freeBSD apod)

  - instalovaný internetový server Apache nebo Microsoft IIS, podpora PHP

  - instalovaný databázový SQL server PostgreSQL, MS SQL, MySQL …

   
 • UŽIVATELÉ 

  - všechny moduly pracují v prostředí intranetu/internetu

  - aplikace pro koncového uživatele (vyhledávání metadat a jejich zobrazení)

  - editační modul (pořizování a správa metadat, importy, exporty)

  - webová katalogová služba dle specifikací Open Geospatial konsorcia

  - přístupová práva na úrovni skupin nebo uživatelů pro pořizování/editování/mazání/zobrazení záznamů

   
 • UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ A FUNKCE 

  - rozšiřitelnost metadat o další uživatelské položky

  - integrace s mapovými aplikacemi

  - vícejazyčné prostředí

  - kontextová nápověda při vyplňování metadatových položek

  - webové prostředí pro pořizování a údržbu metadat

  - možnost vytváření šablon

  - vybírání záznamů podle různých kritérií nebo fulltextově

  - vybírání podle prostorového rozsahu z mapy

  - výběry z číselníků, seznamů, z mapy apod.

    
 • EXPORT, IMPORT

  import z XML formátu dle normy ISO 19139

  - import z XML formátu vytvořeném v programu ArcCatalog

  - zobrazení metadat v podobě HTML stránky nebo XML 
   

 AUTOŘI APLIKACE

Firma Help Service Remote Sensing spol. s r.o. (__)Help Service Remote Sensing spol. s r.o.

 

FAQ - Často kladené dotazy

 • Vytvoření nové šablony
  - Přihlášení do systému
  - Nový záznam (volba normy, nastavení uživatelských práv, jazyka)
  - Stránka "Úprava záznamu" - vpravo nahoře odkaz "Administrace záznamu", zde zaškrtnout pole "Šablona" a dát uložit
  - Uložit celý záznam
    
 • Vyplnění vybraných položek:
  - Výškové datum/kód: 
       nejčastěji BPV (Balt po vyrovnání)
  - Identifikátor referenčního systému/kód:
       2065 pro S-JTSK (Křovákovo zobrazení)
       102067 pro S-JTSK dle ESRI
       28403 pro S-42 (Pulkovo zobrazení)
       4326 pro zobrazení WGS 84

  - Identifikátor referenčního systému/codeSpace:
       EPSG (zde jsou spravovány všechny referenční systémy) 
    
 • Vyhledávání
  Při přímém vyhledávání v metainformačním katalogu lze nejjednodušeji vyhledávání například  podle tématické kategorie (například "Životní protředí") nebo vymezením území v mapce
  Pokud chcete vyhledat všechny dostupné metadatové záznamy (t.j. metadata dat i služeb a katalogy geoprvků všech správců GIS Libereckého kraje), nezadávejte žádná výběrová kritéria a dejte jen "Vyhledat".
   
 • Barevná legenda při vyplňování záznamů:
       - červeně povinné položky
       - zeleně podmíněně povinné (alespoň jedna musí být vyplněna)
       - šedě nepovinné položky    
   Barevná legenda při vyhledávání záznamů:
       - v modrém poli tučně - veřejné záznamy metadat
       - v šedém poli - neveřejné záznamy metadat
       - v růžovém poli - šablony 

 

Nápověda a vzorové záznamy

Odskok na nápovědu je přímo z katalogu (na stránce vlevo).

Lze využít také vzorové záznamy, například:
     - popis služby: Maloplošná chráněná území LK (KÚ LK)
     - katalog geoprvku: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje  (KÚ LK)

              

Zakládání nových účtů

Nastaví správce serveru (Ing. Irena Košková ) nebo technická podpora (Ing. Stanislav Holý)
  

Nastavení uživatelských práv

Při pořízení nového záznamu najdete položku: Skupina pro editaci záznamu. Zde si volíte skupinu, která bude mít právo editovat Vaše záznamy(například pro náš odbor je to skupina Micka_zivotni). 
Podobně je tam položka Skupina pro prohlížení záznamu.
Tuto lze pak při editaci záznamu nastavit jako "veřejný záznam", tak by to  v naprosté většině případů mělo být.
 
Aktuálně jsou nastaveny skupiny:
Micka_GIS (pro všechny členy GIS LK), Micka_zivotni, Micka_doprava, Micka_skolak, Micka_rozvoj, Micka_krizove, Micka_kultura, Micka_cestovniruch, Micka_uzemniplan, Micka_informatika

 

Seskupování prvků v metainformačním katalogu - doporučení

 
Katalogy geoprvků = Feature catalogue (popis atributů vrstev) je vhodné seskupovat do větších celků (pro ŽP například FC Vodní hospodářství, FC Ochrana přírody...   případně až FC Životní prostředí)
Metadadový záznam by měla mít každá datová vrstva svůj, pokud není součástí nějakého celku pořizovaného ve stejném čase, stejném měřítku ...
Výjimkou jsou tedy celky jako ZABAGED, které je logické popsat jedním metazáznamem, pro ŽP je to třeba metazáznam Ochrana půdního fondu, kde jsou vrstvy odvozené z jednoho datového zdroje.