Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Koncepční dokumenty

 

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe a Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe

Usnesením č. 330/09/ZK schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje plány oblastí povodí na svém území. Plány jsou základním koncepčním materiálem vodního hospodářství, řešící základní vodohospodářské problémy, jako dosažení dobrého stavu  povrchových a podzemních vod, zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody, protipovodňová opatření, revitalizace vodních toků atd.

Plány si lze prohlédnout zde:

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (__)

Plán oblasti povodí  Ohře a Dolního Labe (__)

Usnesením rady č. 222/10/RK ze dne 16.2.2010 byla formou nařízení RK č. 2/2010 vydána závazná část plánů oblastí povodí. Nařízení RK č. 2/2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro správní obvod Libereckého kraje, bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje, částka 2/2010, ze dne 9. dubna 2010. Dnem 24. dubna 2010 nabývá toto nařízení účinnosti.

text nařízení RK č. 2/2010 (__)       závazná část POP (__)

 

Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje

Stav: Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání 31.10.2006
Popis: Výstupem je vytipování ohrožených oblastí, návrh řešení a hrubá ekonomická rozvaha. Jednotlivým opatřením je přiřazena priorita, od níž bude záviset případná podpora kraje na realizaci opatření. Hlavními výstupy jsou přehledné tabulky, která po jednotlivých obcích hodnotí stávající ochranu, navrhují opatření a odhadují potřebné náklady.
Zpracovatel: Ing.Jan Papež, firma Koordinace
Dokument: stránky vodního hospodářství
  

 Krajský lesnický program

Popis a stav: Krajský lesnický program Libereckého kraje byl předán zpracovatelem Libereckému kraji. Tento dokument si můžete prostudovat a připomínkovat do 10.1.2006 na adrese karel.pop@kraj-lbc.cz.
Dokumenty:
Krajský lesnický program
Příloha č. 1 - Tabulky porostních poměrů a zásob.
Příloha č. 2 - Podpory v lesním hospodářství.
Příloha č. 3 - Právní posouzení možnosti převodu státních lesů na kraje.
  

 

Plán odpadového hospodářství  Libereckého kraje

Stav: schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje 16.3.2004. Závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou kraje, která nabyla účinnosti dne 15. dubna 2004
Zpracovatel: ISES s.r.o.Praha
Dokument: 

  

Koncepce odpadového hospodářství  Libereckého kraje

Stav: schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje 19,11.2002.
Zpracovatel: ISES s.r.o.Praha
Dokument: 

 

 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje

Stav: schváleno 7. 9. 2004 Radou Libereckého kraje a 21. 9. 2004 Zastupitelstvem Libereckého kraje
Zpracovatel: JAN HROMEK - LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy
Dokument:
 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje (EVVO)

Stav: schváleno 4. 3. 2003 Radou Libereckého kraje a 18. 3. 2003 Zastupitelstvem Libereckého kraje
Zpracovatel: Společnost pro Jizerské hory o.p.s.
Dokument: www.sweb.cz/kokev
 

Územně energetická koncepce Libereckého kraje

Stav: dne 3.12.2002 předložena písemnou informací na 21. zasedání RK. Rada kraje vzala ÚEK na vědomí. Písemná informaci předložena 17.12.2002 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Zpracovatel: Ateliér ekologických modelů, Praha
Dokument:
 
 

Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji

Stav: přijato na 9. zasedání Rady Libereckého kraje  dne 25.5.2004 usnesením č. 559/04/RK
Zpracovatel: Ateliér ekologických modelů, Praha
Dokument: 

   
 

Aktualizace konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji

Stav: dokument vypracován v roce 2006, schválen RK dne 6. 5. 2008 usnesením č. 545/08/RK. Dokument prošel SEA hodnocením 

 

Zpracovatel: ATEM – Ateliér ekologických modelů, U Michelského lesa 366, 140 00 Praha 4
Zpracovatel SEA dokumentace:  EVERNIA, s.r.o., Tř. 1. máje 97, Liberec 460 01
Dokument:
 

Povodňový plán Libereckého kraje

 

Stav: zpracování dokončeno v březnu 2005
Zpracovatel: Aquatest a.s. Praha
Dokument:  stránky vodního hospodářství 

 

Digitální povodňový plán Libereckého kraje

 

Stav: průběžná aktualizace
Zpracovatel: Help Service Remote Sensing, Benešov + GIS odboru
Adresa aplikace: 
    

Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

 

Stav: odsouhlasen Radou kraje dne 13.7.2004 usnesením RK č.778/04/RK a schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 222/04/ZK dne 21. 9. 2004. Po schválení zastupitelstvem je závazným materiálem na územní kraje
Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s. Praha
Dokument: 
 

Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje

Stav: schválena Radou Libereckého kraje dne 25.3.2003 usnesením 223/03/RK.
Zpracovatel: Regionální agrární radaLibereckého kraje
Dokument:  

Vnější havarijní plány

STV Group a. s., závod Hajniště pod Smrkem
Stav
: dokončeno
Zpracovatel: Ing. Jiří kaláb, CSc. – UNKAS Engeneering
Dokument: Město Raspenava, Město Nové Město pod Smrkem, Městský úřad Frýdlant, Liberecký kraj

 

Jablonex Group, a.s., závod Lučany, provoz Horní huť

Stav: dokončeno
Zpracovatel: EKONOX s.r.o., Pardubice
Dokument: Obec Lučany, Městský úřad Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj 

Diamo s. p., o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem
Stav: dokončeno
Zpracovatel: TLP, spol. s r. o., Karlovy Vary
Dokument: Městský úřad Stráž pod Ralskem, Městský úřad Česká Lípa, Krajský úřad Libereckého kraje

Monroe Czechia s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou
Stav
: dokončeno
Zpracovatel: Ing. Bohumil Čechlovský, ekologické poradenství, Liberec
Dokument: Město Hodkovice nad Mohelkou, Magistrát města Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje