Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Lesní hospodářství

 přejít na stránky myslivosti a rybářství

Podpora lesnictví z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2023

Zastupitelstvo LK schválilo 28.3.2023 dotační program program Podpora hospodaření v lesích.  Administrace je obdobná, u dotačních titulů oproti roku 2022 nedošlo k významným změnám.

POZOR! K tvorbě žádosti i prohlížení dotačního webu je nezbytné používat prohlížeč Google Chrome

Formuláře, podrobnosti, podávání žádostí

AKTUÁLNĚ: Sběr žádostí zahájen od 1.5.2023.

Podpora adaptace lesů na změnu klimatu

3. února 2022 byl spuštěn nový dotační program MZe - Podpora adaptace lesů na změnu klimatu. Jedná se o dotační příležitost pro většinu vlastníků lesů.

Vlastník lesa se do programu přihlásí ohlášením na krajském úřadě a od toho dne při splnění podmínek může inkasovat 4,22 Kč/ha lesa/den.

Program se plánuje do r. 2026, na jaře běžného roku se podává žádost za předešlý rok. Mezi podmínky programu patří např. snížená průměrná velikost holiny, používání více druhů dřevin při obnově, využívání přirozené obnovy a ekologicky šetrných technologií, ponechání části dřeva v lese k zetlení či prevence eroze.  Splnit podmínky není obtížné, byla by škoda této příležitosti nevyužít. Ohlášení (a později i žádosti) se tvoří ve známém modulu pro žadatele o lesnické dotace. 

Další informace jsou na stránkách Ministerstva zemědělství

Aktuálně: V současné době není znám termín podání žádostí za rok 2022 ani ohlášení na rok 2023.

Podpora lesnictví ze státního rozpočtu

Je prováděna na základě nařízení vlády č. 30/2014 (aktualizované znění s platností od 1.1.2022) . Dotace administrují krajské úřady, dotace vyplácí stát. V textu nařízení vlády jsou podmínky poskytnutí dotací, v příloze č. 1 jsou uvedeny sazby dotací. Poskytují se dotace na obnovu, výchovu a zajištění lesa, šetrné technologie, zpracování LHP, asanaci dřeva proti kůrovcům, zřizování oplocenek, následnou péči o výsadbu, ukládáníá klestů na hromady, mechanická příprava půdy  a myslivecké dotace. Podmínkou poskytnutí dotace je předchozí ohlášení žadatele.

Modul pro žadatele:  Pro všechny žádosti i ohlášení je povinné podáváni i elektronické formy žádosti. Elektronická žádost se vytvoří prostřednictvím modulu pro žadatele.  Nový modul pro žadatele je založen na stejném principu, jako u podávání žádostí na zmírnění následků kůrovcové kalamity. Není třeba instalace v PC. Žádost (ohlášení) se vyplní ve webové aplikaci, odkliknutím se elektronicky odevzdá. Data se nikam neposílají, protože administrátor k nim má přístup. Je třeba vytvořenou žádost vytisknout a poslat písemně (datovou schránkou) na krajský úřad. Dle zkušeností se vyskytovaly problémy při vyplňování žádostí v prohlížeči  Google Chrome.

Modul pro žadatele - přihlášení, pokyny

POZOR - od 1.1. 2022 je účinná novela NV č. 30/2014, která přináší řadu významných změn. Jedná se o zvýšení prakticky všch sazeb a zavedení nových předmětů příspěvků.

Sazby dotací . (aktualizované s platností od 1.1.2022)  Tabulka dotovaných dřevin pro jednotlivé SLT

Pro zpracování žádosti o dotace můžete využít aktualizované příručky..

Podpora myslivosti: Bližší údaje na stránkách myslivosti a rybářství.

Seminář pro odborné lesní hospodáře 2022

Seminář proběhl online formou 12. ledna 2022

Prezentace:

Karel Pop - vyhláška o lesní hospodářské evidenci

Karel Pop - vyhláška o přenosu RM a zalesňování

Jan Matouš - novela NV 30/2014

Adam Sládek - dotace na zmírnění následků kůrovcové kalamity

Luboš Beran - opatření obecné povahy kůrovec

Karel Pop - příspěvky na adaptaci lesů na změnu klimatu

Karel Pop - další legislativní změny

 

Příspěvek na zmírnění následků kůrovcové kalamity v nestátních lesích 

AKTUÁLNĚ:  Sběr žádostí ukončen. Žádosti za rok 2020 jsou propláceny se sníženou sazbou - 145 Kč/m3. Tímto byl dotační program ukončen a s jeho pokračováním se nepočítá.

 

Koordinační skupina pro zvládání kůrovcové kalamity v Libereckém kraji

Liberecký kraj ustanovil koordinační skupinu pro zvládání kůrovcové kalamity. Jedná se o neformální sdružení. Provní jednání proběhlo 8.9.2021. Potencionálními účastníky koordinační skupiny jsou vlastníci lesů, pracovníci státní správy lesů, členové krajských a obecních samospráv, firmy a odborné organizace působící v lesním hospodářství.

zápis z jednání z 8.9.2021       přehled kůrovcových těžeb LČR OŘ sever

Další jedníní se uskuteční 24.11.2021.

 

Výstava lesy a myslivost v Libereckém kraji

Ve vstupním vestibulu budovy krajského úřadu byla v dubnu 2019 instalována výstava Lesy a myslivost v Libereckém kraji, doplněná o expozici Konfliktní druhy zvířat.

Slavnostní vernisáž proběhla 1. dubna. Prohlédněte si fotografie:

1   DSC_0680   DSC_0681   DSC_0682 

DSC_0683   DSC_0694   DSC_0696

 

Kůrovcová kalamita v lesích

Smrkové lesy v České republice, oslabené horkým a suchým počasím  roku 2018, v současné době čelí bezprecedentní kůrovcové kalamitě. Očekává se historicky plošně nejrozsáhlejší úhyn lesů. Lesy v Libereckém kraji jsou zatím zasaženy mírněji, přesto situace není optimistická. Pokud by se loňské počasí opakovalo, lze očekávat rychlý rozvoj kalamity i zde.  Informační leták o kůrovci pro vlastníky lesů

Návod jak na kůrovce ve zhudebněné podobě

 

Publikace Lesy a myslivost v Libereckém kraji

Liberecký kraj vydal populárně naučnou publikaci Lesy a myslivost v Libereckém kraji. V publikaci lze nalézt mnoho údajů, informací a návodů. Publikaci v PDF lze stáhnout zde.

Liberecký kraj je ochoten bezplatně poskytnout i tištěnou verzi za účelem pořádání akcí s propagací lesnictví, myslivosti, ochrany přírody či ekologické výchovy. Zájemci se mohou obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství (Pop, Beran, Wudyová)

 

Agenda uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Od roku 2013 vznikla na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010 nová správní agenda, mající za cíl zabránit uvedení nezakonně vytěženého dřeva na trh EU. Toto nařízení bylo dále rozpracováno v Prováděcím nařízení EK č. 607/2012. Česká republika přijala k problematice zákon č. 226/2013. Ten však je nutné používat ve spojení s výše uvedenými předpisy EU. Na zákon dále navazuje vyhláška č. 285/2013, která stanový rozsah údajů předávaných do centrální evidence a způsob předávání. Pro vlastníky lesů z těchto předpisů vyplývá zejména povinnost vést. tzv. systém náležité péče. Ten by měl obsahovat přístup k informacím týkající se dodávek dříví, posouzení rizik a soubor opatření směřujících ke snížení rizik. Přístup k informacím lze vyřešit vedením lesní hospodářské evidence a odevzdávání údajů do centrální evidence ve smyslu vyhlášky č. 285/2013. U naprosté většiny (zejména drobných) vlastníků lze akceptovat předpoklad, že vzhledem k legislativním podmínkám v ČR lze rizika vyhodnotit jako zanedbatelná. Pak logicky není třeba navrhovat opatření k eliminaci rizik. Systém náležité péče je však třeba mít zpracován a udržován a předložit ho při případné kontrole pověřené osoby (ÚHÚL) nebo krajského úřadu. Systém náležité péče musí vést i osoba uvádějící na trh dřevo nepocházející z lesa. Ta však nemůže využít pro přístup k informacím lesní hospodářskou evidenci. Přikládáme několik návodů a vzorů na vedení systémů náležité péče. Dle našeho názoru lze použít i úspornější řešení. Uvedené vzory jsou spíše maximalistické.

Vlastník s LHP   Vlastník s LHO   Vzor SVOL

 

Program rozvoje venkova

 Vlastníci lesů mají mnoho dotačních příležitostí v Programu rozvoje venkova. Podporuje se např. zalesňování zemědělských půd a péče o takto založení porosty, investice do lesů v podobě strojů, cest a vodohospodářských opatření, vybavení provozoven pro zpracování dřeva, zlepšení druhové skladby lesů, zvýšení rekreačního potenciálu lesů atd.

Další podrobné údaje, návody a formuláře získáte na webu ZIF .


Základní informace o lesích kraje

dřevinná skladba 
věková struktura porostů 
vlastnická struktura 
lesnatost dle krajů 
zásoby dřeva dle krajů 

  

Legislativa
 

Lesní zákon
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 

Lesnické servery na webu 

ÚHÚL Brandýs n.L.   
Silvarium  
Lesy ČR
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond 

[Aktualizováno 25.4.2023 karel.pop@kraj-lbc.cz]