Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Lesní hospodářství

 přejít na stránky myslivosti a rybářství

 

Seminář pro odborné lesní hospodáře 2022

Seminář proběhl online formou 12. ledna 2022

Prezentace:

Karel Pop - vyhláška o lesní hospodářské evidenci

Karel Pop - vyhláška o přenosu RM a zalesňování

Jan Matouš - novela NV 30/2014

Adam Sládek - dotace na zmírnění následků kůrovcové kalamity

Luboš Beran - opatření obecné povahy kůrovec

Karel Pop - příspěvky na adaptaci lesů na změnu klimatu

Karel Pop - další legislativní změny

 

Příspěvek na zmírnění následků kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

Příjem žádostí od 30.8.2021 do 15.10.2021

Za Liberecký kraj administruje Ing. Adam Sládek, tel. 485 226 480

Zásady

Příručka pro žadatele - červeně vyznačeny změny oproti roku 2019

Žádost je opět třeba vytvořit v modulu pro žadatele

Dotazy k programu můžete pokládat i e-mailem na prispevky-kurovec@mze.cz   nebo telefonicky 221 815 031 (po-pá 8-15)

Vzor žádosti (pouze na ukázku, žádost je třeba sestavit v modulu pro žadatele)

Návod na vytvoření účtu a sestavení žádosti

AKTUÁLNĚ:  Sběr žádostí ukončen. Žádosti budou propláceny se sníženou sazbou - 145 Kč/m3

Koordinační skupina pro zvládání kůrovcové kalamity v Libereckém kraji

Liberecký kraj ustanovil koordinační skupinu pro zvládání kůrovcové kalamity. Jedná se o neformální sdružení. Provní jednání proběhlo 8.9.2021. Potencionálními účastníky koordinační skupiny jsou vlastníci lesů, pracovníci státní správy lesů, členové krajských a obecních samospráv, firmy a odborné organizace působící v lesním hospodářství.

zápis z jednání z 8.9.2021       přehled kůrovcových těžeb LČR OŘ sever

Další jedníní se uskuteční 24.11.2021.

 

Seminář pro odborné lesní hospodáře 2021

Seminář proběhl online formnou 31.3.2021. 

Použité prezentace:

Jana Žáková - Příspěvky na zmírnění následků kůrovcové kalamity

Jan Matouš - Příspěvky na hospodaření v lesích dle NV 30/2014

Karel Pop - Podpora hospodaření v lesích z rozpočtu LK, plánované dotační změny, legislativní aktuality

Stanovisko Ministerstva financí k danění příspěvků na hospodaření v lesích.

Podpora lesnictví z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2021

Zastupitelstvo LK schválilo dotační program program Podpora hospodaření v lesích.  Podporují se nátěry, lapáky, použití feromonů a druhý výchovný zásah.  Použijte nové formuláře.

POZOR! K tvorbě žádosti i prohlížení dotačního webu je nezbytné používat prohlížeč Google Chrome

Formuláře, podrobnosti, podávání žádostí

AKTUÁLNĚ: Zahájení sběru žádostí 1.5.2021. Podávání registrace od 1.4.2021

 

Podpora lesnictví ze státního rozpočtu

Je prováděna na základě nařízení vlády č. 30/2014 (aktualizované znění s platností od 1.9.2020) . Dotace administrují krajské úřady, dotace vyplácí stát. V textu nařízení vlády jsou podmínky poskytnutí dotací, v příloze č. 1 jsou uvedeny sazby dotací. Poskytují se dotace na obnovu, výchovu a zajištění lesa, šetrné technologie, ochrana lesa před antropogenními vlivy (imise), zpracování LHP, asanaci dřeva proti kůrovcům, zřizování oplocenek, následnou péči o výsadbu a myslivecké dotace. Podmínkou poskytnutí dotace je předchozí ohlášení žadatele.

Nový modul pro žadatele:  Pro všechny žádosti i ohlášení je povinné podáváni i elektronické formy žádosti. Elektronická žádost se vytvoří prostřednictvím modulu pro žadatele.  Nový modul pro žadatele je založen na stejném principu, jako u podávání žádostí na zmírnění následků kůrovcové kalamity. Není třeba instalace v PC. Žádost (ohlášení) se vyplní ve webové aplikaci, odkliknutím se elektronicky odevzdá. Data se nikam neposílají, protože administrátor k nim má přístup. Je třeba vytvořenou žádost vytisknout a poslat písemně (datovou schránkou) na krajský úřad. Dle zkušeností se vyskytovaly problémy při vyplňování žádostí v prohlížeči  Google Chrome.

Nový modul pro žadatele - přihlášení, pokyny

POZOR - od 1.7. 2020 je účinná novela NV č. 30/2014, která přináší řadu významných změn. Přehled nejvýznamnějších změn je uveden v níže uvedeném odkazu.

Zásadní změny dotací dle NV 30/2014 s účinností od 1.7.2020:

Sazby dotací . (aktualizované s platností od 1.7.2020)  Tabulka dotovaných dřevin pro jednotlivé SLT

Pro zpracování žádosti o dotace můžete využít aktualizované příručky..

 

Podpora myslivosti: Bližší údaje na stránkách myslivosti a rybářství.

 

Výstava lesy a myslivost v Libereckém kraji

Ve vstupním vestibulu budovy krajského úřadu byla v dubnu 2019 instalována výstava Lesy a myslivost v Libereckém kraji, doplněná o expozici Konfliktní druhy zvířat.

Slavnostní vernisáž proběhla 1. dubna. Prohlédněte si fotografie:

1   DSC_0680   DSC_0681   DSC_0682 

DSC_0683   DSC_0694   DSC_0696

 

Kůrovcová kalamita v lesích

Smrkové lesy v České republice, oslabené horkým a suchým počasím  roku 2018, v současné době čelí bezprecedentní kůrovcové kalamitě. Očekává se historicky plošně nejrozsáhlejší úhyn lesů. Lesy v Libereckém kraji jsou zatím zasaženy mírněji, přesto situace není optimistická. Pokud by se loňské počasí opakovalo, lze očekávat rychlý rozvoj kalamity i zde.  Informační leták o kůrovci pro vlastníky lesů

Návod jak na kůrovce ve zhudebněné podobě

 

Publikace Lesy a myslivost v Libereckém kraji

Liberecký kraj vydal populárně naučnou publikaci Lesy a myslivost v Libereckém kraji. V publikaci lze nalézt mnoho údajů, informací a návodů. Publikaci v PDF lze stáhnout zde.

Liberecký kraj je ochoten bezplatně poskytnout i tištěnou verzi za účelem pořádání akcí s propagací lesnictví, myslivosti, ochrany přírody či ekologické výchovy. Zájemci se mohou obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství (Pop, Beran, Wudyová)

 

Agenda uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Od roku 2013 vznikla na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010 nová správní agenda, mající za cíl zabránit uvedení nezakonně vytěženého dřeva na trh EU. Toto nařízení bylo dále rozpracováno v Prováděcím nařízení EK č. 607/2012. Česká republika přijala k problematice zákon č. 226/2013. Ten však je nutné používat ve spojení s výše uvedenými předpisy EU. Na zákon dále navazuje vyhláška č. 285/2013, která stanový rozsah údajů předávaných do centrální evidence a způsob předávání. Pro vlastníky lesů z těchto předpisů vyplývá zejména povinnost vést. tzv. systém náležité péče. Ten by měl obsahovat přístup k informacím týkající se dodávek dříví, posouzení rizik a soubor opatření směřujících ke snížení rizik. Přístup k informacím lze vyřešit vedením lesní hospodářské evidence a odevzdávání údajů do centrální evidence ve smyslu vyhlášky č. 285/2013. U naprosté většiny (zejména drobných) vlastníků lze akceptovat předpoklad, že vzhledem k legislativním podmínkám v ČR lze rizika vyhodnotit jako zanedbatelná. Pak logicky není třeba navrhovat opatření k eliminaci rizik. Systém náležité péče je však třeba mít zpracován a udržován a předložit ho při případné kontrole pověřené osoby (ÚHÚL) nebo krajského úřadu. Systém náležité péče musí vést i osoba uvádějící na trh dřevo nepocházející z lesa. Ta však nemůže využít pro přístup k informacím lesní hospodářskou evidenci. Přikládáme několik návodů a vzorů na vedení systémů náležité péče. Dle našeho názoru lze použít i úspornější řešení. Uvedené vzory jsou spíše maximalistické.

Vlastník s LHP   Vlastník s LHO   Vzor SVOL

 

Program rozvoje venkova

 Vlastníci lesů mají mnoho dotačních příležitostí v Programu rozvoje venkova. Podporuje se např. zalesňování zemědělských půd a péče o takto založení porosty, investice do lesů v podobě strojů, cest a vodohospodářských opatření, vybavení provozoven pro zpracování dřeva, zlepšení druhové skladby lesů, zvýšení rekreačního potenciálu lesů atd.

Další podrobné údaje, návody a formuláře získáte na webu ZIF .


Základní informace o lesích kraje

dřevinná skladba 
věková struktura porostů 
vlastnická struktura 
lesnatost dle krajů 
zásoby dřeva dle krajů 

  

Legislativa
 

Lesní zákon
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 

Lesnické servery na webu 

ÚHÚL Brandýs n.L.   
Silvarium  
Lesy ČR
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond 

[Aktualizováno 12.1.2022 karel.pop@kraj-lbc.cz]