Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ochrana horninového prostředí

 

Kraj  jako správní orgán na úseku ochrany a využití  nerostného bohatství dle ust   zákona č. 44/19888 sb. o ochraně a využití horninového  bohatství ( horní  zákon) , v platném znění vykonává následující činnosti:

 

1)      dle ust. § 17 odst. 1  - chráněné  ložiskové  území (CHLÚ) stanoví  MŽP po projednání  s orgánem kraje  v přenesené působnosti

2)      §17 odst.6 CHLÚ  zruší MŽP  jestliže pominuly důvody ochrany výhradního ložiska  a po  projednání  s orgánem  kraje v přenesené působnosti

3)      povolení staveb a zařízení  v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním  ( ust. § 19 odst. 1) může   vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů  je se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti

4)      souhlas orgánu kraje  podle odst. 1 si vyžádá  příslušný orgán pro povolování staveb a zařízení (§ 19 odst. 2)

5)      krajský  úřad zaujímá   stanovisko  k dohodě  organizace, provádějící  těžbu  a fyzické a právnické osoby,  jímž  náleží ochrana  objektů a zájmů, které  mohou být  těžbou dotčeny ( § 33 odst. 2)

6)      nedošlo-li k dohodě mezi  výše uvedenými subjekty rozhodne o  řešení střetu  MMR v  dohodě s MŽP a přihlédnutí ke stanovisku  krajského  úřadu (§ 19 odst. 3)

 

Lom Smrčí

Dále  se krajský  úřad  vyjadřuje k projektu geologických prací  dle ust.  § 6 odst. 3 zákona  č. 61/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění z hlediska zájmů  chráněných  zvláštními  právními předpisy.

Nedojde-li k dohodě organizace, která provádí geologické práce  s vlastníkem  dotčeného pozemku, rozhodne  krajský úřad o omezení vlastnických práv  vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací (§ 14 odst. 2 zákona). Rozhodnutí o omezení práv  lze  vydat pouze ve  veřejném zájmu, není-li  v rozporu se státní surovinovou politikou, v nezbytném rozsahu, na dobu určitou, za náhradu, a  pokud tento zákon nestanoví jinak, podle  zvláštního  právního předpisu….

Dokument Surovinová politika Libereckého kraje naleznete zde.


Achát z Kozákova   Hvězdovec ze Strážníka


Zajišťuje: Mgr. Jana Kočí