Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ochrana horninového prostředí

PP Kodešova skála

  Krajský úřad jako správní orgán na úseku ochrany a využití nerostného bohatství na základě zákona č.       44/1988 sb. o ochraně a využití horninového  bohatství ( horní  zákon) , v platném znění, vykonává  následující činnosti:

1)      dle ust. § 17 odst. 1  horního zákona chráněné  ložiskové  území (CHLÚ) stanoví  MŽP po projednání  s orgánem kraje  v přenesené působnosti.

2)     dle ust.  § 17 odst. 6 horního zákona CHLÚ  zruší MŽP  ochranu výhradního ložiska po  projednání  s orgánem kraje v přenesené působnosti, jestliže pominuly důvody ochrany toho ložiska.

3)      dle ust. § 19 odst. 1 horního zákona povolení staveb a zařízení  v CHLÚ , které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů  jen se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem.

4)      dle  ust. § 33 odst. 2 horního zákona krajský  úřad zaujímá   stanovisko  k dohodě  organizace, provádějící  těžbu  a fyzické a právnické osoby,  jímž  náleží ochrana  objektů a zájmů, které  mohou být  těžbou dotčeny.

5)      dle ust. § 19 odst. 3 horního zákona nedošlo-li k dohodě mezi  výše uvedenými subjekty rozhodne o  řešení střetu  MMR v  dohodě s MŽP a přihlédnutí ke stanovisku  krajského  úřadu.

 

Lom Smrčí

Dále  se krajský  úřad  vyjadřuje k projektu geologických prací  dle ust.  § 6 odst. 3 zákona  č. 61/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění z hlediska zájmů  chráněných  zvláštními  právními předpisy.

Nedojde-li k dohodě organizace, která provádí geologické práce  s vlastníkem  dotčeného pozemku, rozhodne  krajský úřad o omezení vlastnických práv  vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací (§ 14 odst. 2 zákona). Rozhodnutí o omezení práv  lze  vydat pouze ve  veřejném zájmu, není-li  v rozporu se státní surovinovou politikou, v nezbytném rozsahu, na dobu určitou, za náhradu, a  pokud tento zákon nestanoví jinak, podle  zvláštního  právního předpisu….

Dokument Surovinová politika Libereckého kraje naleznete zde.


Achát z Kozákova   Hvězdovec ze Strážníka


Zajišťuje: Mgr. Jana Kočí