Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Právní předpisy pro výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší

V současné době je v právní moci nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  účinný od 1.9.2012 (s některými výjimkami). Tento zákon nahradil zákon č. 86/2002 Sb., a také zrušil prakticky veškeré prováděcí předpisy podle zákona č. 86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší byl novelizován zákony č. 64/2014 Sb., č. 87/2014 Sb., č. 382/2015 Sb., č. 369/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., a č. 172/2018 Sb.

 Postupně jsou přijímány nové prováděcí předpisy:

 1. Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv, používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. Účinnost od 1.října 2012. Vyhláška byla novelizována vyhláškou č 154/2014 Sb.

 2. Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích (tzv. imisní vyhláška). Účinnost od 15.října 2012.  Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 83/2017 Sb.

 3. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Účinnost od 1. prosince 2012. Vyhláška byla novelizována vyhláškami č. 155/2014 Sb., č. 406/2015 Sb., č. 171/2016 Sb., č. 452/2017 Sb., č. 190/2018 Sb. a č. 216/2019 Sb.

 4. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Účinnost od 23.3.2013.

 5. Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Účinnost od 1. 9. 2018.

 

Stanoviska a metodické pokyny MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi

 

Věstníky MŽP od roku 2017:

https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp

 

Starší Věstníky MŽP:

Věstník MŽP č. 3/2015, ve kterém jsou publikovány platné předpisy a další důležité resortní materiály.

 

Věstník MŽP č. 1-2/2013 uvádí:

 • Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví státní síť imisního monitoringu

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

 • Věstník MŽP č. 3/2013 uvádí:

 • Metodický pokyn odboru informatiky a provozu Ministerstva životního prostředí, Provozní řád ISPOP,

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší. (Byl aktualizován – Věstník 5/2014).

  Věstník MŽP č. 7/2013 uvádí:

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčí­tání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných sta­cionárních zdrojů
  a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší.

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního ře­tězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emi­sích u dodavatelů pohonných hmot podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Včetně příloh 1
  a 2.

  Věstník MŽP č. 8/2013 uvádí:

 • Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje

 • Metodický pokyn MŽP, Odboru ochrany ovzduší, ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece

 • Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší (Příloha 1: Metodická příručka modelu SYMOS,  Příloha 2: Metodika výpočtu podílu frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOx. Příloha 3: Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací.).

 • Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
  o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

  Věstník MŽP č. 2/2012 uvádí:

 • SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010. Publikováno i na www.chmi.cz.

  Věstník MŽP č. 7/2012 uvádí:

 • Metodický návod odboru odpadů MŽP – Komunitní obecní kompostárna Postup při projektování a zřizování kompostárny jako zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento návod se dotýká
  i ovzduší.

  Věstník MŽP č. 2/2014 uvádí:

 • Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí.

  Věstník MŽP č. 5/2014 uvádí:

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  v platném znění

  Věstník MŽP č. 10/2015

 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřicích lokalit pro vyhlašování smogových situací.

  Věstník MŽP č. 8/2015 uvádí:

 • SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů.

Věstník MŽP č. 6/2015 uvádí:

 • SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší ve věci vyhlášení Přechodného národního plánu ČR

  Ministerstvo životního prostředí na základě § 37 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), tímto sdělením vyhlašuje Přechodný národní plán České republiky (dále jen „PNP ČR“).

  PNP ČR byl schválen rozhodnutím Evropské Komise C(2015) 2298 ze dne 10. 4. 2015 o oznámení předloženém Českou republikou týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Oznámení o přijetí rozhodnutí Evropské komise bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2015/C 117/03.

  Podle § 37 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší krajské úřady uvedou příslušná povolení provozu bez prodlení do souladu se schváleným a vyhlášeným PNP ČR.

  K dispozici je i na stránkách MŽP:

 • Přechodný národní plán České republiky