Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor životního prostředí a zemědělství

Právní předpisy pro výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší

V současné době je v právní moci nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  účinný od 1.9.2012 (s některými výjimkami). Tento zákon nahradil zákon č. 86/2002 Sb., a také zrušil prakticky veškeré prováděcí předpisy podle zákona č. 86/2002 Sb.

 Byl již novelizován a to zákonem č. 64/2014 Sb., zákonem č. 87/2014 Sb. a zákonem
č. 382/2015 Sb.

 Postupně jsou přijímány nové prováděcí předpisy:

 1. Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv, používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. Účinnost od 1.října 2012. Novela č 154/2014 Sb.

 2. Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích (tzv. imisní vyhláška). Účinnost od 15.října 2012. 

 3. Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. Účinnost od 1. listopadu 2012. 

 4. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Účinnost od 1. prosince 2012. Byla novelizována a to vyhláškou č. 155/2014 Sb. a vyhláškou 406/2015 Sb.

 5. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Účinnost od 23.3.2013.

 6. Vyhláška ze zmocnění z § 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. – pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem:

K problematice centrálního zásobování teplem se pořád vede řada odborných polemik, v současnosti se dá v této věci opřít mj. o oficiálně publikovanou a aktualizovanou Metodickou pomůcku odboru stavebního řádu MMR: „Odpojování od centralizovaného zásobování teplem“.

 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., které mj. stanovovalo povinnost stanovování účinnosti spalování bylo zrušeno. Existují ale další předpisy, které řeší problematiku účinnosti kotlů či účinnosti spalování.

Vyhláška č. 34/2016, o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Není předpisem na ochranu ovzduší. Jde o výkladový předpis k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů (Obě účinné od 1.8.2013). Vydány dle zákona
č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření s energiemi (účinnost od 1.ledna 2001). Nejde o předpis na ochranu ovzduší.

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění 126/2004 Sb. a 42/2006 Sb. Není předpis dle zákona na ochranu ovzduší.

 

Další důležité dokumenty a materiály – Věstníky MŽP

Věstník MŽP č. 3/2015, ve kterém jsou publikovány platné předpisy a další důležité resortní materiály.

 

Věstník MŽP č. 1-2/2013 uvádí:

 • Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví státní síť imisního monitoringu

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

 • Věstník MŽP č. 3/2013 uvádí:

 • Metodický pokyn odboru informatiky a provozu Ministerstva životního prostředí, Provozní řád ISPOP,

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší. (Byl aktualizován – Věstník 5/2014).

  Věstník MŽP č. 7/2013 uvádí:

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčí­tání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných sta­cionárních zdrojů
  a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší.

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního ře­tězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emi­sích u dodavatelů pohonných hmot podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Včetně příloh 1
  a 2.

  Věstník MŽP č. 8/2013 uvádí:

 • Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje

 • Metodický pokyn MŽP, Odboru ochrany ovzduší, ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece

 • Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší (Příloha 1: Metodická příručka modelu SYMOS,  Příloha 2: Metodika výpočtu podílu frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOx. Příloha 3: Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací.).

 • Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
  o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

  Věstník MŽP č. 2/2012 uvádí:

 • SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010. Publikováno i na www.chmi.cz.

  Věstník MŽP č. 7/2012 uvádí:

 • Metodický návod odboru odpadů MŽP – Komunitní obecní kompostárna Postup při projektování a zřizování kompostárny jako zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento návod se dotýká
  i ovzduší.

  Věstník MŽP č. 2/2014 uvádí:

 • Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí.

  Věstník MŽP č. 5/2014 uvádí:

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  v platném znění

  Věstník MŽP č. 10/2015

 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřicích lokalit pro vyhlašování smogových situací.

  Věstník MŽP č. 8/2015 uvádí:

 • SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů.

Věstník MŽP č. 6/2015 uvádí:

 • SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší ve věci vyhlášení Přechodného národního plánu ČR

  Ministerstvo životního prostředí na základě § 37 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), tímto sdělením vyhlašuje Přechodný národní plán České republiky (dále jen „PNP ČR“).

  PNP ČR byl schválen rozhodnutím Evropské Komise C(2015) 2298 ze dne 10. 4. 2015 o oznámení předloženém Českou republikou týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Oznámení o přijetí rozhodnutí Evropské komise bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2015/C 117/03.

  Podle § 37 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší krajské úřady uvedou příslušná povolení provozu bez prodlení do souladu se schváleným a vyhlášeným PNP ČR.

  K dispozici je i na stránkách MŽP:

 • Přechodný národní plán České republiky