Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Tabulková část

Souhrnné tabulky

tabulka I  -- uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj trvale bydlících obyvatel,

tabulka II  - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj počtu osob s časově omezeným pobytem (přechodně bydlících obyvatel),

tabulka III  - vodovody - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládané připojení obyvatel na vodovod k roku 2002, 2010 a 2015,

tabulka IV  - kanalizace - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj počtu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV k roku 2002, 2010 a 2015,

tabulka V  - uvádí pro kraj a provozovatele souhrnný přehled údajů o počtu bydlících a zásobených obyvatel, o výpočtu potřeby vody a o potřebných investičních nákladech,

tabulka VI  - uvádí souhrnný přehled údajů o počtu bydlících a odkanalizovaných obyvatel, o výpočtu produkce odpadních vod a o potřebných investičních nákladech,

tabulka XV vodovody – uvádí pro celý kraj souhrnný údaj o počtu bydlících a zásobených obyvatel o potřebě vody, počtu vodovodů pro veřejnou potřebu, délce sítě, a průměrné výší vodného  v roce 2000,

tabulka XVI kanalizace - uvádí pro celý kraj (region) souhrnný údaj o počtu bydlících obyvatel a obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci, z toho počet obyvatel napojených a nenapojených na ČOV , množství vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace, množství čištěných odpadních vod celkem, počet kanalizací pro veřejnou potřebu, počet kanalizací pro veřejnou potřebu napojených na ČOV, délka kanalizační sítě, průměrná cena stočného v roce 2000,

 

Tabulky vodovodů

tabulka VII  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Obsahuje předpokládaný vývoj počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel a jejich připojení na vodovod pro veřejnou potřebu. Dále obsahuje podrobné údaje o výpočtu potřeby vody. Údaje jsou uvedeny v m3/den, v mil.m3/rok a v l/os?den,

tabulka VIII  - je zpracována pro jednotlivé vodovody 10 kraje. Tabulka popisuje bilanci potřeby vody, tj.vývoj potřeby vody a zabezpečení potřeby vody zdroji,

tabulka XI  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro skupinové vodovody. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů 12, předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované objekty vodovodu v obci. Technické informace pro části skupinových vodovodů, které slouží pro zásobení několika měst a obcí jsou popisovány v samostatných tabulkách. Samostatné tabulky, které mají názvy jednotlivých skupinových vodovodů jsou umístěny na konci souboru tabulek,

tabulka XIII - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro skupinové vodovody. Tabulka obsahuje rozložení potřebných investičních nákladů v čase,

 

Tabulky kanalizací

tabulka IX - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Obecně ji lze charakterizovat jako tabulku, v níž jsou uvedeny základní informace potřebné pro výpočet produkce odpadních vod a znečištění. Tato tabulka obsahuje předpokládaný vývoj počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel, informace o jejich odkanalizování (t.j. počtech obyvatel napojených a nenapojených na kanalizační sítě), informace o způsobu likvidace odpadních vod (na čistírnách odpadních vod, v septicích aj.). Pro výpočet produkce odpadních vod a znečištění jsou v této tabulce uváděny ještě údaje specifické produkce odpadních vod a znečištění trvale žijících obyvatel a údaje o celkové produkci odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti. Doplňujícími informacemi jsou počty jednotlivých částí systémů určených pro odvádění a čištění odpadních vod - čistírnách odpadních vod, kanalizačních sítích, čerpacích stanicích atd.

tabulka X - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. V této tabulce jsou prezentovány informace o jejich celkové produkci odpadních vod a znečištění. V případě, že je v této lokalitě uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod, jsou v této tabulce uvedeny základní informace o čistírně (typ čistírny resp. navrhovaná technologie čištění odpadních vod, přítok na čistírnu, zbytkové znečištění, produkce kalu a způsob likvidace kalu).

tabulka XII - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů, předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované objekty odkanalizování v obci,

tabulka XIV - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Tabulka obsahuje rozložení potřebných investičních nákladů v čase,

 

Aktualizace Regionálních plánů implementace (RPI)

tabulka XVII vodovody – uvádí přehled zdrojů a úpraven vody, ve kterých nejsou zajištěny ukazatelé dle vyhlášky č 376/2000 Sb.v požadovaných hodnotách,

tabulka XVIII kanalizace – uvádí přehled aglomerací s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 2000 a menším než 10000, s uvedením výstavby nových případně dostavby stávajících sběrných systémů včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění OV,

tabulka XIX kanalizace - uvádí přehled aglomerací, s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 10000, s uvedením opatřeních zajišťujících příslušné požadavky na sledované ukazatele pro vypouštěné odpadní vody, zejména odstranění celkového fosforu a dusíku,

tabulka XX kanalizace – uvádí přehled aglomerací s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 300 a menším než 2000, s přehledem opatřeních zajišťujících přiměřené čištění odpadních vod před vypouštěním do sběrných systémů,

tabulka XXI vodovody – uvádí přehled opatřeních zlepšujících technologické procesy k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky č.376/2000 Sb.u vodárenských zdrojů a úpraven vody,

tabulka XXII vodovody – uvádí přehled opatřeních zajišťujících stálou kvalitu distribuované pitné vody u jednotlivých vodárenských distribučních systémů,

tabulka XXIII vodovody – uvádí přehled staveb pro výstavbu nebo rozšíření veřejné vodovodní sítě, v místech, kde místní zdroje nemají požadovanou kvalitu,DOKUMENTY
Tabulky 1   (ZIP - XLS - 95kB)
Tabulky 2   (ZIP - XLS - 87kB)
Tabulky 3   (ZIP - XLS - 95kB)
Tabulky 4   (ZIP - XLS - 87kB)
Tabulky 5   (ZIP - XLS - 348kB)
Tabulky 6   (ZIP - XLS - 3358kB)
Tabulky 7   (ZIP - XLS - 2637kB)    
Tabulky 8   (ZIP - XLS - 595kB)   
Tabulky 9   (ZIP - XLS - 2569kB)   
Tabulky 10 (ZIP - XLS - 2784kB)  
Tabulky 11 (ZIP - XLS - 2623kB) 
Tabulky 12  (ZIP - XLS - 2493kB)
Tabulky 13  (ZIP - XLS - 265kB)
Tabulky 14  (ZIP - XLS - 256kB)
Tabulky 15 a 16   (PDF - 107kB)
Tabulky 18    (PDF - 157kB)
Tabulky 19    (PDF - 114kB)
Tabulky 20    (PDF - 112kB)
Tabulky 21    (PDF - 140kB)
Tabulky 22    (PDF - 126kB)
Tabulky 23    (PDF - 128kB) 
Grafy            (ZIP - PDF - 483kB) 


[-Aktualizováno 10.1.2005, Košková-]