Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Smluvní ochrana

30.3.2009

Krajský úřad Libereckého kraje, jako orgán ochrany přírody uzavřel dne 26. 3. 2009 s Lesy České republiky, s.p. (LČR) smlouvu o chráněném území. Předmětem smlouvy je evropsky významná lokalita CZ0513240 – Janovické rybníky, (p.č. 208/2, 211 a 215 v k.ú. Janovice v Podještědí). Předmětem ochrany této evropsky významné lokality je vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).
LČR se touto smlouvou zavázaly, že za účelem zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality se zdrží:
1)    intenzivního chovu ryb,
2)    přikrmování ryb,
3)    manipulace s vodní hladinou bez předběžného souhlasu orgánu ochrany přírody,
4)    vypouštění a zimování rybníků bez předběžného souhlasu orgánu ochrany přírody,
5)    hnojení a vápnění rybníků a jiného znečišťování vody,
6)    zásahu do litorální vegetace (s výjimkou výřezu náletových dřevin),
7)    používání postřiku herbicidy a arboricidy,
8)    chovu vodní drůbeže a kachen divokých,
9)    provádění stavebních a terénních úprav bez souhlasu orgánu ochrany přírody,

a že budou
1)    odstraňovat náletové dřeviny na chráněném území,
2)    informovat orgán ochrany přírody předem o všech činnostech v chráněném území prováděných nad rámec běžného obhospodařování.


 

27.3.2008

Upozornění vlastníků pozemků podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit.

Veřejná vyhláška EVL Dolní Ploučnice
Veřejná vyhláška EVL Horní Ploučnice
Veřejná vyhláška EVL Jestřebsko - Dokesko
Veřejná vyhláška EVL Jizera a Kamenice
Veřejná vyhláška EVL Kozlov - Tábor
Veřejná vyhláška EVL Luční potok
Veřejná vyhláška EVL Pelíkovice
Veřejná vyhláška EVL Smědá
Veřejná vyhláška EVL Šporka
Veřejná vyhláška EVL Vápenice - Basa

Zásady managementu pro jednotlivé EVL

Pokud vlastník dotčeného pozemku ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení tohoto upozornění učiní vůči uvedenému orgánu ochrany přírody písemný úkon, směřující k uzavření smlouvy, zahájí s ním uvedený orgán ochrany přírody jednání o možnosti smluvní ochrany.
Pokud vlastník v této lhůtě takový úkon neučiní nebo na základě tohoto úkonu nedojde ve lhůtě jednoho roku k uzavření smlouvy podle § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny, bude evropsky významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem.