Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní rezervace Meandry Smědé

Rok vyhlášení: 1998                        Rozloha: 137 ha                       Nadm. výška: 220 - 250 m n. m.


Okres: Liberec                                  Obec: Černousy, Višňová            Katastrální území: Andělka, Boleslav, Předlánce, Černousy

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:

1)      Střední, nížinná část toku řeky Smědé s přirozeným charakterem říčního koryta, tj. s četnými vyvíjejícími se meandry, slepými rameny a tůněmi

2)      Biotopy, jejichž existence je podmíněna činností nezpevněného meandrujícího toku, zejména písčité říční náplavy, vysoké hlinité břehy, vodní, bažinné a nivní nelesní ekosystémy,

3)      Rybník Dubák jako regionálně významná ornitologická lokalita a lokalita s aktuálně ověřeným výskytem dalších vzácných vodních a mokřadních druhů rostlin a živočichů,

4)      Svahový dubohabrový a dubolipový háj s bohatým bylinným podrostem jako ukázka teplomilného typu lesa Frýdlantské pahorkatiny,

5)      Mimořádně vysoká koncentrace zákonem chráněných nebo jinak vzácných druhů (včetně reliktů nebo v rámci ČR ojedinělých nálezů ze skupiny bezobratlých živočichů), vázaných na uvedené biotopy.

Území je součástí evropsky významné lokality Smědá, která kromě stávající rezervace zahrnuje též celý tok řeky Smědé v úseku mezi Frýdlantem a polskou státní hranicí. Lokalita je vyhlášena k ochraně ryby vranky obecné (Cottus gobio), mihule potoční (Lampetra planeri) a vážky klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia).Vyhlašovací předpis:
Nařízení Okresního úřadu  Liberec č. 2/98 ze dne 20.5.1998

Plán péče:
schválen na období 2007-2016 - Plán péče o PR Meandry Smědé - úplné znění po zapracování dílčí aktualizace z roku 2012 (__)

Ochranné pásmo: upraveno ve zřizovacím předpisu

Další informace:

PR Meandry Smědé