Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Panský lom

Rok vyhlášení: 2005                        Rozloha: 1,65 ha                       Nadm. výška: 600 - 640 m n. m.

Okres: Liberec                                   Obec: Liberec                            Katastrální území: Hluboká u Liberce, Pilínkov

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Vlastní chráněné území tvoří opuštěný vápencový lom (devonské stáří horniny) v severovýchodním úbočí Hlubockého hřbetu, zvaný též Michlerův. Stěny lomu jsou kolmé, místy až 35 m vysoké, při úpatí překryté osypovými kužely. Významnou součástí lomu je hluboká puklinová jeskyně známá jako „Hanychovská“, která začíná asi 9 m hlubokou propástkou a pokračuje složitým puklinovým systémem v délce asi 130 m. Podstatná část jeskyně byla však v minulosti odtěžena a rovněž bývalá krápníková výzdoba byla zničena ještě v době, kdy vchod do jeskyně nebyl pro veřejnost uzavřen. Jeskynní systém je významným zimovištěm netopýrů v oblasti Ještědského hřbetu – z celkem 13ti zde zjištěných druhů jsou tři silně ohrožené (Myotis bechsteini, M. myotis a Nyctalus leisleri), dva ohrožené. Prostor lomu se vyznačuje bohatou květenou, vázanou zde na otevřené vápencové skalní stěny a mělké půdy při okraji lomu, např. skupinu kapraďorostů zastupuje sleziník červený  (Asplenium trichomanes) a doubravník vápencový (Gymnocarpium robertianum), dále tu roste hruštice jednostranná (Orthilia secunda), hruštička menší a okrouhlolistá (Pyrola minor, P. rotundifolia), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) a na vlhkém osypu ohrožený prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii).  Na prostor lomu navazuje květnatá bučina s bohatou populací kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), žindavy evropské (Sanicula europaea) či se vzácnou kapradinou laločnatou (Polystichum aculeatum). K význačným zde zjištěným zástupcům živočišných druhů kromě netopýrů patří ohrožený mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ropucha obecná (Bufo bufo), na skalní římse hnízdí krkavec velký (Corvus corax) a příležitostně výr velký (Bubo bubo). Průzkum bezobratlých prokázal  výskyt několika reliktních druhů  (např. drabčíků či střevlíka Cychrus attenuatus) a tím dotvrdil značnou zachovalost území a její přírodovědnou hodnotu.

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Libereckého kraje č. 3/2005 ze dne 29.3.2005, o zřízení Přírodní památky Panský lom a jejího ochranného pásma (PDF, 771 kB)

Plán péče: schválen na období 2013 - 2022 (PDF 6,6 MB)

Ochranné pásmo: vymezeno zřizovacím předpisem

Další informace:

PP Panský lom