Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

GIBSER Liberec

The term for GiBSER workshop is postponed to the June 2006, exact date will be announced soon!


GIBSER (The GeoINSPIRE’d Bohemian & Saxonian EuroRegions - X-border-GI/SDI) -společný bilaterální projekt preshranicní spolupráce mezi CZ-CAGI <> EU-NNR-CCSS <> DE-IGN-SN.
Propagace, praktické užití a implementace EU-direktiv k re-use PSI a INSPIRE, principy a návrhy.
Úcinné rozbehnutí preshranicní spolupráce v strategicky významném specifickém oboru ICT.
vzdelání a koordinace osob v klícových pozicích pro start budoucí tesné spolupráce na lokální úrovni.
Nad seminářem má záštitu pan Radim Zika, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky
  

GIBSER
The GeoINSPIRE’d Bohemian & Saxonian EuroRegions - X-border-GI/SDI
A joint bi-lateral Cross-Border Cooperation between CZ-CAGI <> EU-NNR-CCSS <> DE-IGN-SN
Promotion, usage and implementation of the PSI and INSPIRE - EU-directives principles and proposal
Patronage by Radim ZIKA, Vice-President of the Liberec Region
  
  

CONCEPT OF X-BORDER-GI&SDI-NETWORKING CZ<>SN
• Internal workshops on GI&SD-Infrastructures for local / regional / crossborder and
cross-sectoral geospatial planning levels at following locations:
o Altenberg / Zinnwald
o Liberec
o Karlovy Vary / Bozi Dar (t.b.c.)
• Who is who in the GI & SDI scenery in the Euroregions at local / regional level ?
• Who are the Actors and Stakeholders in the sustainable geospatial planning scenery ?
• Information Exchange on local, regional, cross-border and cross-sectoral GI&SDI
• Communication on Visions, Status, Results, Barriers & Future of CBC for GI & SDI
• Sustainability of cross-border/cross-sectoral networking of GI&SDI for CZ<>DE
• GI2006-EU-Symposium on Integration of GI&SD actors & stakeholders in Euregios
• Networking for project partnering based on the EU-program eContent+ (2005-2008)
• Developing the cross-border /-sectoral Networks for next EU-FP7 (2007-2013)
KONCEPT CESKO-SASKÉ PRESHRANICNÍ SPOLUPRÁCE V GI&GII
• Neverejné odborné semináre ke geoinformacní infrastrukture pro lokální / regionální / preshranicní mezioborové úrovne prostorového plánování v následujících místech:
o Altenberg (Zinnwald)
o Liberec
o Karlovy Vary / Bozi Dar (v jednání)
• Kdo je kdo v GI & GII oboru v Euroregionech na lokální a regionální úrovni?
• Kdo jsou zainteresovaní aktéri a šéfové v trvale udržitelném prostorovém plánování?
• Prenos informací a know-how
• Diskuse o vizi, stavu, výsledcích, bariérách a budoucnosti preshranicní spolupráce v GI & GII
• Trvalá udržitelnost CZ-DE spolupráce v GI/GII
• GI2006-EU-Symposium o integraci GI/GII zdroju v Euregionech
• Networking pro projektové partnerství využívající program eContent+ (2005-2008)
• Rozvíjení preshranicní mezioborové síte pro Rámcový program EU-FP7 (2007-2013)
  
AGREEMENTS & CONDITIONS FOR PARTICIPATION

• Internal non-disclosing workshop contents
• Communicability in english language during workshop will be preferenced
• Openess, transparency and ability for active participation in workshop content
• Active participating by delivery of a short summary page + presentation max. 10 min
• Integrating and Networking of all GI actors and stakeholders in CZ<>SN Euregios
• Sustainability and Interoperability for Awareness, Learning, and Reasoning
• Preparing for GI2006 symposium with Euroregions CZ<>SN and around Germany
• Networking to be continued in GI2006-Symposium and follow-up meetings 09/2006
• Preparation the Euroregions for EU project activities in eC+ and FP7 (2007-2013)
  
SJEDNANÉ PODMÍNKY ÚCASTI

• Interní neverejný obsah workshopu
• Jednací jazyk workshopu – anglictina, jakékoli úrovne, cílem jsou živý a trvalý kontakt a preshranicní komunikace
• Otevrenost, transparentnost, zpusobilost k aktivní úcasti
• Aktivní vystupování – príprava a prednesení krátké prezentace – predstavení osoby, vysílající organizace, vlastních rešení, otázky a problémy l diskuzi - max. 10 min
• Sjednocení a spolupráce všech geoinformatiku a uživatelu v CZ-SN Euroregionech
• Udržitelnost a interoperabilita pro sdílení znalostí, vzdelávání a spolecné úsudky
• Príprava úcasti pohranicních Euroregionu CZ a DE na symposiu GI2006
• Networking bude pokracovat na Symposiu GI2006 a následných setkáních do konce roku 2006
• Príprava Euroregionu pro EU projekty v Interreg, eContent+ a FP7 (2007-2013)
  
CONTENTS

• Who are we? - The Workshop participants
• Who is who? - Administrations&Business, Cities&Citizens, Organisations&Regions
• CZ and SN Frameworks for eGOV and GI & SD Infrastructures Networks
• Information Exchange with the Users - The Status of eGOV, GI & SDI Standards
• The Way to INSPIRE - PSI and IPR, Standards, MetaInformation & MetaCatalogues
• The legal&crossborder barriers - Geo-Enviro-Spatio Data, Services, Applications
• The “State-of-the-Art” of WebServices & GeoServices for public and internal usage
• Crossborder availability, accessibility and usability of data, services, applications
  
OBSAH

• Kdo jsme? - Úcastníci semináre.
• Kdo je kdo? - Úrady a firmy, Mesta, obce a obcané, Organizace a regiony. Adresár a odkazy preshranicního GIS.
• Ceské a saské organizacní struktury pro e-government a GeoInformace, pro budování Geoinformacní infrastruktury.
• Výmena a sdílení informací pro uživatele - e-government v prakticky, standardy a infrastruktura GIS.
• Cesta k INSPIRE - informace verejného sektoru a ochrana duševního vlastnictví - bariéry a šance. Význam GIS, aktivní užití a vývoj standardu, metainformací, katalogu.
• Právní & preshranicní bariéry - Geodata pro životní prostredí a plánování. Služby. Aplikace.
• Galerie nejlepších - Webové služby GIS pro interní i verejné užití.
• Preshranicní dosažitelnost a použitelnost geodat, služeb a aplikací v CZ-DE prostoru.
  
SUPPORT BY INTERREG III A

• Commercial providers wishing to participate should pay a sponsor fee ( 140 € )
• A workshop fee could be applied (( ENN = 70 € | EEL+EKE = 70 € | EGR = 70 € ))
• This fee covers hotel accomodation, services, internet, refreshments, and social event
• CAGI and IGN are taking the joint responsibility for GIBSER and GI2006 events.
• ALTENBERG: Please, confirm by FAX to +49-351-4014260 until 14.02.2006 !!!
CAGI-CZ GIBSER-KPF IGN-SN
  
PODPORA Z INTERREG III A

• O úhradu cásti nákladu na porádání workshopu žádáme z INTERREG III A - dosud nerozhodnuto! Projekt je podáván jako pokrocilý, adekvátne zrcadlový na obou stranách hranice. CAGI-CZ GIBSER-KPF IGN-SN
• O podporu budou požádány kraje (UL, LB, KV) a komercní subjekty cinné na trhu geoinformací
• Vložné úcastníku - výše vložného v jednání
• Vložné zahrnuje náklady na ubytování, internet, stravu a obcerstvení, a spolecenský program
• CAGI a IGN akce GIBSER a GI2006 porádají a zarucují spolecne.
  
METHODS, OUTPUTS

• Optimal mix of Actors and Stakeholders for crossborder Euregios (about 30 each)
• Who-is-Who: Preparation of short abstract of presentation, CVprof, URL references
• Abstract proceedings of Who is Who, presentations and other materials (max. 1 p.)
• Overview and short presentations by PPT and Internet demos
• Moderation of Q & A, Discussions, Special Groups of Interest, Round-Table-GIS
• Awareness for EU support programs, Social-GI-Stammtisch, Kamin-GDI-Networking
• Compilation of CDROM with internal Workshops and public GI2006 Symposium
   
METODY, VÝSTUPY

• Optimální skladba úcastníku z preshranicních Euroregionu – reprezentativní územní a profesní složení osob, externí meoderátori a organizátori (cca 15 CZ + 15 DE = 30 celkem)
• Kdo je kdo: Krátké prezentace, CV-profil, URL reference, vysvetlující schémata, screenshoty, fotografie, odkazy
• Abstrakty Kdo je kdo, prezentace a další materiály (max. 1 stránka)
• Prehledy a prezentace – PowerPoint, Word, html, Internetové ukázky
• Moderace – otázky a odpovedi, diskuze, sekcní zájmové skupinky, kulatý stul ke GIS
• Souhrnné praktické a aktuální Informace k využitelným programum s podporou EU a národních státu
• Sestavení CD-ROM s obsahem verejných výstupu z interních Workshopu and Symposia GI2006
  
PRE-ANNOUNCEMENT
EUROPEAN WEEK 2006 - DRESDEN, May 5th - 14th, 2006

CALL FOR PAPERS/POSTERS/DEMOS has been issued at January 31st, 2006 !!!
GI2006-EU-Symposium "Regional-X-border-GI&SDI in Europe of Regions"
5th Saxonian GIS-FORUM-2006, Dresden 11./12.05.2006 (with international Participation)
SUSTAINABILITY of Spatial Information across euro-regional borders and
INTEROPERABILITY of WebServer, GeoCatalogue, GeoData, and GeoService
INFRASTRUCTURES for Social, Economic, and Ecologic Sustainable Development in
EUROPE of REGIONS
OPEN CALL FOR PAPERS / POSTERS / DEMOS
Proposals for Table of Contents
VORINFORMATION:
5. Sächsisches GIS-FORUM, Dresden 11./12.05.2006 (mit internationaler Beteiligung)
GI2006-EU-Symposium "Regionale X-border-GI&SDI im Europa der Regionen"
AUFRUF zur Einreichung von Vorträgen/Postern/Demos im Januar 2006 !!!
EUROPAWOCHE - DRESDEN, 05.-14. Mai 2006
• See URL for latest version of OPEN Call (version 31.01.2006):
WEBSERVER of IGN-SN
MAPSERVER of EnviroGIS-LIBEREC
   
ANONCE KONFERENCE

semináre vyústí ke konferenci GI2006 v rámci Týdne Evropy v Dráždanech 11.-12.5.2006
Prihlašte svuj referát, plakát, prezentaci, demonstracní ukázky projektu :
http://www.IGN-SN.de/GI2006/GI-2006-CALL-FOR-PAPERS.doc
Aktivní úcastníci našich semináru budou mít zvláštní postavení pri zarazování príspevku do programu konference!

(viz anglický text nemeckého organizátora konference ve sloupci nalevo).