Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ohlašování provozu zařízení a činnosti dopravců odpadů

  • Podle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) jsou:
  1. provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů (tj. zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech),
  2. provozovatelé zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
  3. provozovatelé malých zařízení dle § 33b odst. 1 zákona o odpadech a
  4. dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3  zákona o odpadech

povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců odpadů podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.

  • Podle § 39 odst. 4 zákona o odpadech jsou provozovatelé skládek povinni zasílat každoročně do 15. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který jsou údaje zasílány, údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje o volné kapacitě skládky a dále údaje o poplatecích za ukládání odpadů na skládky krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky.

Způsob a rozsah ohlašování těchto údajů stanovuje § 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

  1. provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona o odpadech, včetně mobilních zařízení, zasílají údaje o provozu zařízení podle přílohy č. 22 vyhlášky,
  2. provozovatelé skládek odpadů zasílají údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, údaje o volné kapacitě skládky a údaje o poplatecích za ukládání odpadů na skládky na listě č. 4 přílohy č. 20 vyhlášky,
  3. dopravci odpadů zasílají údaje o své činnosti podle přílohy č. 27 vyhlášky.

Podle § 82 odst. 3 zákona o odpadech se výše uvedené ohlašovací povinnosti (§ 39 odst. 2 až 6 a 8) plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).