Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Vodní hospodářství

Přejít na Povodňový portál

 

Krajský plán pro sucho

Liberecký kraj vypracoval plán pro zvládání sucha a nedostatku vody. Jedná se o zásadní podkladový materiál pro jednání a rozhodování komise pro sucho. Plán lze stáhnout zde.

Seminář pro vodoprávní úřady

Krajský úřad uspořádal 4. a 5. 11. 2021 v Černousích seminář pro vodoprávní úřady.

Prohlédněte si prezentace hlavních příspěvků:

Petr Kvapil: Diagnostika a údržba vrtů

Zdeněk Madej: Legislativní noviny a zjištění z kontrolní činnosti

Kamila Madejová: Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Dominika Valečková: "Suchá" novela vodního zákona

Radomír Studený: Úloha mrtvého dřeva v tocích 

Radomír Studený: Management mrtvého dřeva v tocích

 

Krajská komise pro sucho

V souladu s novelou vodního zákona ustanovil hejtman Libereckého kraje krajskou komisi pro sucho. Jedná se o obdobu povodňové komise při opačných extrémech počasí. Krajská komise pro sucho v období sucha a nedostatku vody může nahradit činnost vodoprávních úřadů. Hlavním úkolem bude rozhodování o tom, komu a jak bude omezeno nakládání s vodami při suchu. Při své činnosti bude vycházet zejména z plánu pro zvládání sucha, jehož zadání se připravuje a který by měl být hotov v roce 2022.

Statut Krajské komise pro sucho Libereckého kraje

Zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nákládání s vodami

V rámci přípravy plánů  povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik byly vytvořeny přehledy významných problémů nakládání s vodami. Dokumenty je možné shlédnout a připomínkovat. Bližší informace jsou v tomto oznámení.

Vlastní přehledy významných problémů jsou zde:

Pro mezinárodní oblast povodí Labe   Pro mezinárodní oblast povodí Odry
 

Protipovodňové studie v Libereckém kraji

Liberecký kraj ve spolupráci s dotčenými obcemi realizoval projekt Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy.  Bylo zanalyzováno zadané území, navržena opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině, včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. U tří vybraných opatření byla již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Podrobné informace a výstupy projektu naleznete na webu projektu.

Obdobný projekt byl zrealizován obcemi mikroregionu Frýdlantsko pod názvem Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko. Webová prezentace projektu

Studii konkrétních technických protipovodňových opatření zpracoval Liberecký kraj ve spolupráci s dotčenými obcemi s názvem Posouzení ekonomické efektivity velkých protipovodňových opatření v sídlech Hrádek n.N., Chotyně, Chrastava a Bílý Kostel n.N. Studii je možno shlédnout zde

 

Seminář Provozování vodovodů a kanalizací obcemi

Liberecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství uspořádal 16.4.2019 odborný seminář Provozování vodovodů a kanalizací obcemi. Byl určen zejména pro malé obce, které provozování nemají zajištěno velkou vodárenskou společností.

Prohlédnětre si jednotlivé příspěvky:

Ing. Věra Bogdanová - Práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury

Ing. Radek Hospodka - Poznatky z kontrolní činnosti MZe

Ing. Věra Bogdanová - Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury

Ing. Miroslav Nagy - Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu pro obce

 

Metodická pomoc vodoprávním úřadům

Postup při projednávání záměrů týkajících se hraničních vod:

Metodika MŽP

Prezentace ze semináře pro vodoprávní úřady konaného 11.-12.10.2018 v Krompachu

Kateřina Jandlová: Dotace ve vodním hospodářství

Václav Svejkovský: Mapy povodňového ohrožení a plány pro zvládání povodňových rizik

Irena Holatová: Novinky v legislativě vodního hospodářství

Zdeněk Madej: Poznatky z kontrolní a správní činnosti vodoprávního úřadu

 

Analýza možností podpory hydrologických funkcí krajiny v povodí Václavického potoka

Liberecký kraj pořídil studii, jejímž cílem je podpora a částečná revitalizace hydrologických funkcí krajiny s účelem ochrany povrchových vodních útvarů před vysycháním a posílení lokálních zdrojů pitné vody v povodí Václavického potoka, které je ohrožené dopady klimatických změn v kumulaci s vlivy hnědouhelného dolu Turów. Předmětem analýzy je prověření potenciálu na znefunkčnění odvodňovacích staveb v evidovaných plochách meliorací a prověření možností realizace opatření na zvýšení zásoby vody v krajině.

Ke stažení:

analýza - textová část   zákres ploch  zákres možných opatření

 

Pracovní skupina na podporu vláhových poměrů Frýdlantska

Liberecký kraj založil pracovní skupinu, jejíž cílem je zlepšení vláhových poměrů Frýdlantska a ochrana a podpora vydatnosti místních vodních zdrojů. Pracovních jednání se dále účastní např.  Frýdlantská vodohospodářská společnost, Lesy ČR s.p., Povodí Labe s.p., AOPK, Státní pozemkový úřad, zástupci obcí a další.

V rámci činnosti pracovní skupiny byla vytvořena Rešerše navržených opatření ke zlepšení vláhových poměrů. Společným rysem všech vstupních dokumentů bylo jejich základní zaměření na protipovodňovou ochranu, což se významně promítá do charakteru navržených opatření.  Opatření zahrnutá v rešerši nelze primárně chápat jako doslovný návrh k realizaci daného opatření. Jedná se především o zdůraznění lokalit, které vykazují nezanedbatelný potenciál na realizaci přírodě blízkého opatření naplňujícího zájmy revitalizace a podpory přirozených hydrologických funkcí krajiny a zadržení vody v krajině. Při navrhování konkrétních opatření je vždy nezbytné brát v potaz zájmy ochrany přírody a všechny potenciální dopady a efekty daného opatření na ekologické funkce krajiny. (Dále viz kapitola 4. Závěr a doporučení Průvodní zprávy k projektu.) Důvodem tohoto pojetí rešerše je skutečnost, že společným rysem všech vstupních dokumentů bylo jejich základní zaměření na protipovodňovou ochranu, což se významně promítá do charakteru navržených opatření.

průvodní zpráva   přehledná situace

listy opatření:  priorita 1   priorita 2   priorita 3   priorita 4

 

Časový plán programu prací na plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Informace o oznámení a možnosti připomínek

Časový plán úvodní strana          Časový plán            Časový plán v grafické podobě

 

Metodická pomoc obcím - opatření proti suchu

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zpracoval metodický materiál pro obce. Materiál se zaměřuje zejména na  operativní právní řešení akutního nedostatku pitné vody: Materiál

Vzory dokumentů: Oznámení návrhu OOP dle § 15 odst. 4 zák. o vodovodech a kanalizacích   OOP dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích    OOP dle § 6 odst. 4 vodního zákona   OOP dle § 109 odst. 1 vodního zákona s projednáním   OOP dle § 109 odst. 1 vodního zákona bez projednání   (OOP = opatření obecné povahy)

Obdobný materiáo zpracovalo i Ministerstvo zemědělství: Metodika_MZe_sucho

Dotační programy ve vodním hospodářství

SFŽP  Zvyšování kvality vod a boj proti povodním.

Dešťovka Podora využívání dešťové vody.

MZe - vodní hospodářství - např. vodovody a kanalizace, rybníky, prevence před povodněmi, drobné vodní toky a nádrže

Liberecký kraj - FOV - výstavba a obnova vodovodů a kanalizací, zdrojů vody a ČOV v menších obcích

 

Schválení plánů dílčích povodí

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 31.5.2016 schválilo Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, vše pro území Libereckého kraje.

 

Schválení a vydání Národních plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik

Vláda České republiky dne 21. prosince 2015 usnesením schválila Národní plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik. Plány pro zvládání povodňových rizik následně vydalo opatřením obecné povahy ze dne 22. prosince 2015 Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství pak vydalo opatřením obecné povahy ze dne 12. ledna 2016 Národní plány povodí. Pro území Libereckého kraje se jedná o Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

 

Krajská povodňová komise

Statut_PK_1108
Kontakt na tajemníka povodňové komise: Ing. Zdeněk Madej, tel. 485 226 432 nebo 606 700 772
Upozornění pro občany: V případě povodně je třeba se obracet na povodňovou komisi obce. Krajská povodňová komise plní spíše roli koordinační a informační

Fond ochrany vod Libereckého kraje

Fond ochrany vod je nástrojem Libereckého kraje k hrazení opatření na odstranění závadného stavu povrchových a podzemních vod a k hrazení opatření k nápravě ekologické újmy na vodách. Zároveň jsou z něj hrazeny prostředky na dotační program "Program vodohospodářských akcí" a případně na další projekty obnovy a výstravby vodohospodářské infrastruktury.

Dále přejít na stránky Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Zde naleznete Statut fondu.

Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 31.10.2006 schválilo Koncepci ochrany před povodněmi Libereckého kraje.  Výstupem je vytipování ohrožených oblastí, návrh řešení a hrubá ekonomická rozvaha. Jednotlivým opatřením je přiřazena priorita, od níž bude záviset případná podpora kraje na realizaci opatření. Hlavními výstupy jsou přehledné tabulky, která po jednotlivých obcích hodnotí stávající ochranu, navrhují opatření a odhadují potřebné náklady.

text koncepce       výsledná tabulka ochrany       tabulka informací od obcí


Mapové projekty vodního hospodářství

Data z oblasti vodního hospodářství - vybraná data z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, vyhlašovaných záplavových územích, Povodňového plánu Libereckého kraje, můžete nově najít také na MAPOVÉM SERVERU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .  Připomínky k mapovému serveru nebo žádosti o individuální přístup (pro pracovníky veřejné správy) směrujte, prosím, správci .
  
 

Povodňový plán Libereckého kraje

Povodňový plán byl zpracován firmou Aquatest a.s. Praha. Byl odsouhlasen Ministerstvem životního prostředí a 8.11.2005 projednán radou kraje. Digitální podobu povodňového plánu si můžete prohlédnout zde:   POVODŇOVÝ PLÁN LIBERECKÉHO KRAJE

 Právní předpisy

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství upravují zejména tyto následující právní předpisy:
vodní zákon 
zákon o vodovodech a kanalizacích  

 

 

[Aktualizováno 1.2.2023  karel.pop@kraj-lbc.cz