Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odpady

odpady

 Motto: „Nejlepší odpad je žádný odpad“

Odpady v kancelářích lze rozdělit na:

 • recyklovatelné odpady (papír, plasty, sklo, nápojové kartony a biologický kompostovatelný odpad, rovněž elektrozařízení)
 • objemné odpady (koberce, nábytek, vyřazené přístroje apod.
 • nebezpečné odpady (zářivky, baterie, chemikálie)
 • směsný odpad

• Prevence vzniku odpadů

 Na prvním místě je třeba produkci odpadu omezovat. Teprve potom vzniklý odpad třídit, a to podle druhů dle možností lokálního systému nakládání s odpady.

 • k pití lze využít vodu z vodovodu – ta je svou kvalitou většinou srovnatelná s prodávanou vodou balenou
 • kupovat zboží bez obalu
 • kupovat jen to, co je potřeba; když je možnost, nechávat věci spravovat a používat dále
 • starý počítač, monitor či kopírka, jsou-li ještě funkční, se mohou nabídnout k využití dalším osobám
 • nepoužívat věci na jedno použití, resp. pořizovat výrobky s dlouhou životností
 • raději jedno velké balení než více menších
 • dávat přednost takovým prostředkům, které je možno po spotřebování doplnit – tonerové kazety, čisticí prostředky, psací potřeby, vratné lahve apod.
 • vyhnout se, pokud možno: hliníku (velká energetická náročnost při výrobě), nápojovým kartonům (recyklace velmi obtížná a vždy jen částečná)
 • vyhýbat se bateriím a akumulátorům (stávají se nebezpečnými odpady) – tj. snažit se používat přístroje, které jsou napájeny přímo ze sítě, pokud je to nutné, použít alespoň vhodné typy nabíjecích akumulátorů

 • Třídění odpadů

systém třídění odpadů v budovách

 • vhodné nádoby na odpad (velikostí, barvou, značením) na vhodných místech (tj. tam, kde jsou přístupné jak lidem, kteří je používají, tak i úklidovému personálu) – ukládání odpadu i vyprazdňování by mělo být snadné
 • tam, kde je nádoba na směsný odpad, musí být i nádoby na některé separované složky
 • třídit přinejmenším papír, plasty, PET-láhve, sklo, hliník, železo, nebezpečný odpad, bioodpad, nápojové kartony (těm se však pokud možno úplně vyhýbat); jedna společná nádoba na baterie/akumulátory, nebezpečný odpad a chemický odpad

 

Třídění odpadů (__

Nebezpečné odpady (__)

 

Zdroje informací

www.zeleneuradovani.cz/odpady

Stránky Sítě ekologických poraden, odpady na úřadech

www.veronica.cz/nakupovani

Stránky Ekologické poradny Veronica; především prevence vzniku odpadu

www.jaktridit.cz

Stránky společnosti EKO-KOM s podrobnými informacemi o třídění odpadu a jeho dalším zpracování

www.ekodomov.cz

Vše o kompostování bioodpadu na stránkách sdružení Ekodomov

www.biom.cz

Internetové stránky s praktickými informacemi o nakládání s odpady a kompostování