Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Podpora uživatelů - dokumenty ke stažení

NABÍDKA ŠKOLENÍ

Aktuálně připravujeme nová školení

  • k práci s povodňovým portálem
  • k práci s geoportálem 

Předpokládáme zahájení školení koncem května 2014. 

  • Prosím, u školení týkajících se praci v Informačním systému životního prostředí kontaktujte správce pro zřízení přístupového účtu k mapovému serveru!
  • Přihlášky na školení telefonicky ( 485 226 412) nebo mailem (irena.koskova@kraj-lbc.cz)
  • Školení jsou přednostně určena pro pracovníky veřejné správy. Nabídka bude časem rozšířena i pro zájemce z řad veřejnosti.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 KONCEPČNÍ DOKUMENTY ODBORU S VÝSTUPEM DO GIS

Studie "Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren a dalších vertikálních staveb na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku z hlediska ochrany přírody a krajiny", 2006

Krajský úřad Libreckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí zadal v druhé polovině roku 2005 zpracování výše uvedené studie. Zpracovatelem studie se stal Doc. Ing. Petr Sklenička, CSc. Jedná se o odborný podklad pro rozhodování orgánů státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny ve správních řízeních vedených dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). Jde o řízení, ve kterých je orgány ochrany přírody udělován souhlas se zásahem do krajinného rázu. 
Studie je oborovým dokumentem ochrany přírody a tudíž není závazná pro orgány územního plánování a samosprávy. Studie nenahrazuje ani nepředurčuje výsledek správního řízení. Její charakter je pouze orientační a doporučující. Hlavním úkolem studie bylo zhodnotit dané území z hlediska krajinného rázu jako celek a možného narušení tohoto území vertikálními stavbami.
Studie může být využita i ze strany potenciálních investorů výstavby vertikálních staveb jako základní informace o možných střetech se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Studie ke stažení (PDF, 6,3 MB)
  
   

Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, 2004

   Analytická část:
 

 

  KOPK - ZCHÚ, PP, VKP, památné stromy - část A

KOPK - ZCHÚ, PP, VKP, památné stromy - část B

         

KOPK - ÚSES - část A

KOPK - ÚSES - část B

 ZCHÚ, VKP, PP, 
památné 
stromy 
- část A

 ZCHÚ, VKP, PP, 
památné 
stromy 
- část B

   ÚSES - část A   ÚSES - část B
 
 
Návrhová část
 
 KOPK - ZCHÚ, PP, VKP, památné stromy - část A  KOPK - ZCHÚ, PP, VKP, památné stromy - část B    

KOPK - ÚSES - část A

 

KOPK - ÚSES - část B

 ZCHÚ, VKP, PP, 
památné 
stromy 
- část A

 ZCHÚ, VKP, PP, 
památné 
stromy 
- část B

   ÚSES - část A  ÚSES - část B
         

 

 

 

     

KOPK - Územní střety ochrany přírody se záměry konceptu ÚP VÚC LK - část A

KOPK - Územní střety ochrany přírody se záměry konceptu ÚP VÚC LK - část B

     

 Územní střety 
ochrany přírody 
se záměry 
konceptu
ÚP VÚC LK 

- část A

Územní střety 
ochrany přírody 
se záměry 
konceptu
ÚP VÚC LK 

- část B

  

 

Koncept snižování emisí a imisí Libereckého kraje, 2002

KSEI - analytická část - Zdroje znečištění (bodové, liniové, plošné) 
KSEI - analytická část - Zdroje znečištění (bodové, liniové, plošné) - detail A 
KSEI - analytická část - Zdroje znečištění (bodové, liniové, plošné) - detail B 
KSEI - analytická část - Zdroje znečištění (bodové, liniové, plošné) - detail C 
KSEI - analytická část - Referenční body 
KSEI - analytická část - Oxid siřičitý - průměrné roční koncentrace 
KSEI - analytická část - Oxid siřičitý - maximální krátkodobé koncentrace 
KSEI - analytická část - Benzen - průměrné roční koncentrace 
KSEI - analytická část - Benzen - maximální krátkodobé koncentrace 
KSEI - analytická část - Oxid dusičitý - průměrné roční koncentrace 
KSEI - analytická část - Oxid dusičitý - maximální krátkodobé koncentrace 
 
KSEI - návrhová část - Oxid siřičitý - průměrné roční koncentrace 
KSEI - návrhová část - Oxid siřičitý - maximální krátkodobé koncentrace 
KSEI - návrhová část - Oxid dusičitý - průměrné roční koncentrace 
KSEI - návrhová část - Oxid dusičitý - maximální krátkodobé koncentrace 
KSEI - návrhová část - Benzen - průměrné roční koncentrace 
KSEI - návrhová část - Benzen - maximální krátkodobé koncentrace  

 

POUŽÍVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY

(seznam není pravidelně aktualizován)

 

Informace z oblasti mapové podpory, sběru a výdeje dat , odkazy na mapové úlohy, hledejte na GEOPORTÁLU LIBERECKÉHO KRAJE.


Informace zaměřené na vzdělávání a popularizaci map najdete na ATLASE LIBERECKÉHO KRAJE.


Informace z oblasti mapové podpory pro povodňovou ochran najdete na POVODŇOVÉM PORTÁLU LIBERECKÉHO KRAJE