Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Kompetence

Ochrana zemědělského půdního fondu - kompetence

 

Obce s pověřeným obecním úřadem  - CVIKOV,  ČESKÁ  LÍPA,  ČESKÝ DUB, DOKSY, FRÝDLANT, HODKOVICE NAD MOHELKOU, HRÁDEK NAD NISOU,  CHRASTAVA, JABLONEC NAD NISOU,.  JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ,  JILEMNICE, LIBEREC, LOMNICE NAD POPELKOU,  MIMOŇ,  NOVÉ MĚSTO POD  SMRKEM,  NOVÝ BOR,  ROKYTNICE NAD JIZEROU, SEMILY, TANVALD, TURNOV, ŽELEZNÝ BROD. 

            Tyto obce  podle zákona č. 334/1992 Sb.:

* ukládají změnu kultury  zemědělské půdy na pozemcích o výměře  do 1ha   - §2 odst.3

* ukládají odstranění závad  zjištěných při dozorové  a kontrolní činnosti  - § 3 odst.3

* vydávají rozhodnutí o odvodech  za odnětí půdy ze  ZPF - § 11 odst.2

* ukládají pokuty -§ 20

 

Obce s rozšířenou působností  - ČESKÁ LÍPA,  FRÝDLANT, JABLONEC NAD NISOU, JILEMNICE,  LIBEREC,   NOVÝ BOR,  SEMILY,  TANVALD,  TURNOV, ŽELEZNÝ BROD

            Tyto obce podle zákona č. 334/1992 Sb.:

* udělují souhlas se změnou louky nebo pastviny na ornou půdu - §2 odst.2

* ukládají změnu kultury   zemědělské půdy na pozemcích o výměře  nad 1ha - §2 odst.3

* rozhodují o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími  zdraví nebo        život lidí  nesmí být používán  pro výrobu potravin -§3 odst.3

* udělují  souhlas k návrhům regulačních  plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů , které vycházejí ze schválených územních plánů  obce - §5 odst.2

* udělují souhlas k návrhům tras nadzemních  a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje  správní obvod obce s rozšířenou působností -§7 odst.3

* udělují souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu  o výměře do 1ha

-§9 odst.6

* usměrňují a sjednocují výkon státní správy  na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují pověřené obecní úřady, dozírají, jak tyto orgány ochrany  ZPF plné své úkoly, provádějí kontrolní činnost a dávají jim podněty k tomu,  aby uplatnily  ve své působnosti  opatření k odstranění  zjištěných závad

*  rozhodují v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu -§1odst.4

* vykonávají státní správu  na úseku ochrany  zemědělského půdního fondu, není-li podle zákona na ochranu  ZPF příslušný jiný  orgán státní správy.

 

Správy národních parků  vykonávají působnost na území těchto parků  při ochraně zemědělského půdního fondu podle  zvláštního předpisu  ( zák.ČNR č.114/1992 Sb.)

 

Krajský úřad

            podle zákona č. 334/1992 Sb.:

* uděluje  souhlas k návrhům územních plánů obcí s výjimkou územních plánů, ve kterých je sídlo kraje, k návrhům regulačních plánů  a k návrhům územně plánovacích podkladů, nejde-li o případy územně plánovacích podkladů v působnosti  obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo MŽP - §5 odst.2

* uděluje souhlas  k návrhům  na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond  o výměře do 20ha - §6 odst.2

*  uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení  a jejich součástí, přesahuje-li trasa  území, v němž vykonává  působnost  obecní úřad obce s rozšířenou působností  a nejde-li o případ v působnosti MŽP ČR- § 7 odst.3

*  uděluje  souhlas k návrhům  celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území kraje  a k návrhům pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území  příslušného kraje a přesahují  správní obvod obce s rozšířenou působností  - § 7 odst.3

* udělují souhlas s odnětím zemědělské půdy  ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena plocha o výměře  od 1 do 10ha.

* usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují  obecní úřady obcí  s rozšířenou působností, dozírá, jak tyto orgány  plní své úkoly na úseku ochrany ZPF  a provádí kontrolní činnost.

 

Ministerstvo životního prostředí

 

            Podle zákona č. 334/1992 Sb.

* uděluje souhlas  k návrhům územních plánů, ve kterých je sídlo kraje, k návrhům územně plánovacích podkladů  velkých územních celků  a k návrhům  územních plánů velkých územních celků - § 5 odst.2

* uděluje souhlas k návrhům na stanovení  dobývacích prostorů, jeli navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond  o výměře nad 20ha-§ 6 odst.2

*  uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení,  pozemních komunikací,  celostátních drah a vodních cest a  jejich součástí, které se nacházejí na území dvou   a více krajů  - § 7 odst.3

*  uděluje souhlas k odnětí zemědělské půdy  ze zemědělského půdního fondu, má-li být   dotčena zemědělská půda   o výměře  nad 10ha  - § 9 odst.6

*   řídí výkon státní správy na úseku ochrany  zemědělského půdního fondu   a dozírá, jak orgány  ochrany ZPF nižšího stupně na tomto úseku plní své úkoly

*  vypracovává koncepci  ochrany zemědělského půdního fondu  jako složky životního prostředí  a zajišťuje přípravu obecně závazných předpisů

* vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných předpisů na ochranu zemědělského půdního fondu

*provádí kontrolní činnost  a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu  podněty k tomu, aby  uplatnily ve své působnosti  opatření k odstranění zjištěných závad

 

Ve vojenských újezdech vykonávají  funkci orgánů ochrany zemědělského půdního fondu zvláštní orgány   ministerstva obrany.