Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Sucho a retence vody

AKČNÍ PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU V PODMÍNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE

S  vědomím naléhavosti dopadů změny klimatu a pozornosti, kterou jim věnuje vědecká obec, evropské politiky, veřejná správa a samotní občané Libereckého kraje, se Liberecký kraj rozhodl zpracovat „Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje na roky 2021 - 2027". Prostřednictvím tohoto dokumentu se budou provádět konkrétní opatření Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027 v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a klimaticky odpovědné politiky a veřejné správy kraje (str. 196 - 201).

Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 63/21ZK dne 23. 2. 2021.

Cílem tohoto koncepčního dokumentu je zvýšit připravenost Libereckého kraje na následky a projevy klimatické změny, snížit zranitelnost kraje a jeho obyvatel a současně přispět ke snížení emisního příspěvku kraje ke změně klimatu.

Dokument je členěn na dvě části analytickou a návrhovou - obě části obsahují kapitolu Manažerské shrnutí s krátkým přehledem hlavních výstupů.

Analytická část - hlavní dokument

Návrhová část - hlavní dokument

Mapy pro akční plán​ - geoportál sucho

Ilustrační mapa

Komise pro adaptaci na změnu klimatu

byla zřízena usnesením Rady Libereckého kraje č. 207/VI/20/RK dne 1. 12. 2020 jako iniciativní a poradní orgán rady kraje pro systematické řešení problematiky změny klimatu, s cílem zvýšit připravenost Libereckého kraje na projevy změny klimatu. Předmětem činnosti je i koordinace naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

DALŠÍ INFORMACE

Aktuální informace o problematice sucha a retence vody naleznete také na geoportálu Libereckého kraje:

https://sucho.kraj-lbc.cz/

 

ANALÝZA MOŽNOSTÍ PODPORY HYDROLOGICKÝCH FUNKCÍ KRAJINY V POVODÍ VÁCLAVICKÉHO POTOKA

Cílem analýzy je podpora a revitalizace hydrologických funkcí krajiny s účelem ochrany povrchových vodních útvarů před vysycháním a posílením lokálních zdrojů pitné vody, s ohledem na předpokládané dopady klimatických změn a těžby v hnědouhelném dole Turów.  

Předmětem této analýzy bylo prověření možností likvidace dnes již nevyužívaných a nepotřebných odvodňovacích staveb v evidovaných plochách a prověření možnosti realizace opatření na zvýšení zásoby vody v krajině.

Analýza evidovaných ploch meliorací - textová část

Mapový zákres řešených odvodněných ploch

Mapový zákres ideových návrhů opatření

V řešených plochách probíhá zemědělské hospodaření – přímo pěstování plodin nebo pastva.  Nyní je klíčová spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků, neboť teprve na základě spolupráce s nimi lze vydefinovat realizovatelná opatření.

 

REŠERŠE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ VLÁHOVÝCH POMĚRŮ NA FRÝDLANTSKU

Cílem analýzy je přispět k podpoře hydrologických funkcí na Frýdlantsku.

Předmětem této analýzy bylo provedení rešerše vodohospodářský projektů v různém stupni přípravy pro území Frýdlantska (území ORP Frýdlant a české části povodí řeky Smědá) a jejich zhodnocení z hlediska využitelnosti pro zlepšení vláhových poměrů v tomto území včetně základního posouzení vlivu na stávající vodní zdroje. 

Průvodní zpráva

Celková situace vybraných prioritních opatření - mapa 1 : 100 000

Celkem bylo do databáze vybráno 193 opatření, kretá jsou rozdělena do čtyř skupin, podle toho jaký potenciál tyto záměry mají:

priorita 1     priorita 2     priorita 3     priorita 4

KRAJSKÁ KONFERENCE "JAK ZADRŽET VODU V KRAJINĚ"?

V roce 2019 proběhla odborná konference, která představila různé možnosti přírodě blízkých opatření k řešení problématiky sucha v Libereckém kraji. Nabídla i informace o aktuálních dotačních zdrojích včetně nového programu Dotačního fondu Libereckého kraje – 8.6 Podpora retence vody v krajině. Zároveň byly představeny  příklady dobré praxe z cele ČR.

Své zkušenosti zde sdílel například uznávaný odborník na přírodě blízké revitalizace vodních toků Ing. Tomáš Just či krajinářský architekt Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD.

1. blok 2. blok 3. blok

 

DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE

Program 8.6 Podpora retence vody v krajině

Prostřednictvím tohoto programu je možné požádat o dotaci na přírodě blízká retenční opatření.