Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Adaptace na změnu klimatu

Osvětový poster JAK ADAPTOVAT KRAJINU NA ZMĚNU KLIMATU?

Tento osvětový materiál je určen zástupcům obcí a dalším investorům adaptačních opatření. Jedná se zároveň o přehled opatření, na která je možné žádat o dotaci z Dotačního fondu LK – program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu. Cílem je přiblížit různé typy opatření a motivovat ke komplexnímu přístupu v oblasti krajinného plánování modro-zelené infrastruktury.

Jak adaptovat krajinu na změnu klimatu? Jak adaptovat krajinu na změnu klimatu? 2 

Poster JAK ADAPTOVAT KRAJINU NA ZMĚNU KLIMATU?Poster JAK ADAPTOVAT KRAJINU NA ZMĚNU KLIMATU?

MOŽNOSTI PODPORY OBCÍM V ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU

1) Konzultace a poradenství

Chtěli byste ve vaší obci či krajině něco dělat, ale nevíte, jak začít? Jako Liberecký kraj vám zajistíme konzultace s krajinnými projektanty, pokud povedou k přípravám na realizaci nějakého konkrétního opatření – např. k podání žádosti o dotaci, k vytvoření realizační dokumentace apod. Může jít i o menší studie řešící více lokalit, problematických či potenciálních míst ve vaší obci či krajině. Obraťte se na Ing. Kamilu Madejovou - kamila.madejova@kraj-lbc.cz, 733 103 296, poradí vám.

2) Dotační fond Libereckého kraje – Program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

Máte už nějaký konkrétní záměr a hledáte možnosti jeho financování? Kontaktujte Ing. Terezu Pokornou - tereza.pokorna@kraj-lbc.cz, 777 171 815. Detailní podmínky každoročně vyhlašovaného programu naleznete na našem dotačním webu https://dotace.kraj-lbc.cz/ v záložce "Životní prostředí a zemědělství".

3) Podpora krajinných plánů obcí

Pokud chcete území vaší obce řešit koncepčně a komplexně, tedy velkou část území a vytvořit si do budoucna zásobník všech možných opatření v krajině i výborný podklad pro budoucí komplexní pozemkové úpravy, Liberecký kraj vám aktuálně nabízí finanční podporu do výše poloviny nákladů na vytvoření krajinného plánu, dále administrativní pomoc s veřejnou zakázkou i odbornou konzultační pomoc v terénu při hledání vhodných řešení. V případě Vašeho zájmu se spojte s Ing. Kamilou Madejovou - kamila.madejova@kraj-lbc.cz, 733 103 296, poradí vám. 

AKČNÍ PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU V PODMÍNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE

S  vědomím naléhavosti dopadů změny klimatu a pozornosti, kterou jim věnuje vědecká obec, evropské politiky, veřejná správa a samotní občané Libereckého kraje, se Liberecký kraj rozhodl zpracovat „Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje na roky 2021 - 2027". Prostřednictvím tohoto dokumentu se budou provádět konkrétní opatření Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027 v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a klimaticky odpovědné politiky a veřejné správy kraje (str. 196 - 201).

Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 63/21ZK dne 23. 2. 2021.

Cílem tohoto koncepčního dokumentu je zvýšit připravenost Libereckého kraje na následky a projevy klimatické změny, snížit zranitelnost kraje a jeho obyvatel a současně přispět ke snížení emisního příspěvku kraje ke změně klimatu.

Dokument je členěn na dvě části analytickou a návrhovou - obě části obsahují kapitolu Manažerské shrnutí s krátkým přehledem hlavních výstupů.

Analytická část - hlavní dokument

Návrhová část - hlavní dokument

Mapy pro akční plán​ - geoportál sucho

Ilustrační mapa

Komise pro adaptaci na změnu klimatu

byla zřízena usnesením Rady Libereckého kraje č. 207/VI/20/RK dne 1. 12. 2020 jako iniciativní a poradní orgán rady kraje pro systematické řešení problematiky změny klimatu, s cílem zvýšit připravenost Libereckého kraje na projevy změny klimatu. Předmětem činnosti je i koordinace naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

BROŽURA "MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA" 

a její využití pro adaptaci zastavěného území vůči dopadům změny klimatu a k podpoře ekosystémových služeb intravilánu.
Příručka pro přípravu investičních záměrů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací ke stažení. 

 

METODIKA "VODA VE MĚSTĚ" 

pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu

Zpracoval kolektiv autorů z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku UJEP v Ústí nad Labem.
Zdarma ke stažení , tištěná verze v prodeji u knihkupců.

ADAPTERRA AWARDS 

https://www.adapterraawards.cz/

Každoroční celostátní soutěž inspirativních projektů, které pomáhají přizpůsobit česká města, domy a krajinu klimatické změně. Unikátní databáze nejlepších příkladů adaptačních opatření z celé ČR.