Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor životního prostředí a zemědělství

2015

Program vodohospodářských akcí (PVA) 2015

Účelem Programu vodohospodářských akcí je poskytování investičních dotací obcím do 4 000 obyvatel nebo svazkům obcí v působnosti Libereckého kraje na obnovu a modernizaci stávajících a výstavbu nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK. Dotaci je možné získat i na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení případně ohlášení.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.5.2015 následující podmínky dotačního Programu vodohospodářských akcí na rok 2015. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 26. června 2015 do 10. července 2015. Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti). Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nebo osobně do podatelny v uvedeném termínu.

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2015, který je dostupný ZDE. Pro otevření formuláře žádosti je nutné mít nainstalovaný program 602_XML_filler. Podrobný postup k vyplnění elektronické žádosti naleznete níže.

Obec do 4 000 obyvatel může předložit vždy pouze jednu žádost na jeden projekt. Svazek obcí může předložit více žádostí, vždy pouze na jeden projekt pro jednu členskou obec do 4 000 obyvatel.

Administrativní stránka žádosti:

Ing. Kateřina Jandlová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, e-mail: katerina.jandlova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 671.

Odborná stránka žádosti:

Bc. Irena Holatová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, e-mail: irena.holatova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 562.

Program vodohospodářských akcí 2015

Příloha č. 1 Formulář žádosti o dotaci z FOV PVA 2015

Příloha č.2: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - FOV

Příloha č. 3 Hodnotící formulář

Příloha č. 4 Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 5 Čestné prohlášení

Žádosti (bez příloh) se elektronicky odesílají ZDE

Vyplněný formulář žádosti před odesláním pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte uvést finanční podíl žadatele na připravovaném projektu (ostatní zdroje) a jeho předběžnou finanční rozvahu. Návod k vyplnění a odeslání elektronické žádosti.

Statut Fondu ochrany vod (schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26.5.2015)

Užitečné odkazy a doplňující informace:

Plán rozvoje vodovodu a kanalizací LK

Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108  na podporu de minimis