Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Festival Mapy kolem nás představil 3D tisk, drony a nabídl únikovou hru

15. 10. 2021

Třídenní akce zaměřená na propagaci map, geografických informačních systémů, sběru dat i nových technologií, které s touto problematikou souvisí. To jsou Mapy kolem nás, festival zasvěcený kartografii, který pořádá Liberecký kraj od roku 2017 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Letošní ročník se po loňské koronavirové pauze konal od 12. do 14. října. „Mapy kolem nás tradičně přinášejí poutavý program pro školy i veřejnost. Hravou a zábavnou formou se zde návštěvníci dozvídají řadu zajímavostí o různých druzích a využitích map, a to v praxi, ale i pro relaxaci a zábavu,“ prohlásil Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Kartografický festival představuje rozličné formy práce s mapou – ať už papírovou či elektronickou. Nezapomíná se ani na jejich využití při outdoorových hrách. Letos si díky široké nabídce aktvit mohli lidé v rozsáhlé expozici v knihovně vyzkoušet virtuální a rozšířenou realitu, 3D tisk i práci s dronem.

Nechyběly ukázky práce s různými měřicími přístroji – anemometrem, laserovým dálkoměrem či termokamerou, přednášky a na zájemce čekala také mapová úniková hra. „Tato akce je možná jen díky dlouholetému úsilí a schopnostem Ireny Koškové, správkyně GIS a mapových serverů životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje. Za to úsilí jí patří velký dík,“ uzavřel Židek.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

KONTAKTY

ING. IRENA KOŠKOVÁ - tel.  485 226 412 , email: irena.koskova@kraj-lbc.cz, kancelář 1218.
GIS pro všechny agendy ŽP;  správa mapových aplikací, Povodňového portálu, Geoportálu, Metainformačního katalogu, Dny GIS Liberec; školení a podpora uživatelů.

BC. PAVEL BULÍŘ - tel. 485 226 359, email: pavel.bulir@kraj-lbc.cz, kancelář 1120.
GIS pro agendy ochrany přírody.

Odborní garanti za poskytovaná data ÚAP:

vodní a lesní hospodářství  (odborný garant: Ing. Karel Pop)

37 - lesy ochranné; 38 - les zvláštního určení; 39 - lesy hospodářské; 40 - vzdálenost 50 m od okraje lesa

povodňová ochrana (odborný garant: Ing. Irena Košková)

50 - záplavové území; 51 - aktivní zóna záplavového území; 52 - území určené k rozlivům;  53 - území zvláštní povodně pod vodními díly

ochrana přírody (odborný garant: Bc. Pavel Bulíř)

21 - územní systém ekologické stability; 28 - přírodní rezervace včetně ochranného pásma; 30 - přírodní park; 31 - přírodní památka včetně ochranného pásma

IPPC a havárie (odborný garant: Bc. Kateřina Svačinková)

84 - objekty nebo zařízení  zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami; 109 - vymezené zóny havarijního plánování

odpadové hospodářství (odborný garant:  Ing. Zuzka Hellerová)

85 - skládky, skládky nebezpečného odpadu vč.ochranného pásma; 86 - spalovny vč.ochranného pásma; 87 - zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč.ochranného pásma; 

   

MAPOVÉ APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vodní hospodářství

 • projekty na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Vodní hospodářství, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací)
 • využívána data z VÚV, PRVK LK (průběžné editace), data ORP

Protipovodňová ochrana

 • projekty na mapovém serveru  http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Koncepce protipovodňových opatření v LK, Záplavová území a monitoring toků v LK)

 • samostatná aplikace Digitální povodňový portál Libereckého kraje http://povoden.kraj-lbc.cz
 • využívána data z VÚV, Koncepce PPO LK, HZS LK (průběžné editace), ORP

Ochrana ovzduší

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Ochrana ovzduší v LK)
 • využívána data z KSEI LK

Ochrana přírody

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Ochrana přírody v LK, Nature protection, Územní systém ekologické stability LK)
 • využívána převážně data z Koncepce OP LK, data ORP (průběžné editace), AOPK, CENIA, MŽP, ÚSOP

Ochrana zemědělského půdního fondu

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy  (Ochrana půdního fondu v LK)
 • využívána data z VÚMOP Praha  (data neaktuální!)

Myslivost a rybářství

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy (Rybníkářství LK, editační projekt, zatím neveřejný)
 • využívána data ĆÚZK

Lesní hospodářství

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy  (Lesní hospodářství LK)
 •  využívána data z ÚHUL Brandýs nad Labem

Odpadové hospodářství

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy  (Zařízení k nakládání s odpady)
 • samostatná mapová aplikace http://odpadymapy.kraj-lbc.cz
 • využívána data LK – EVI, ESPI

Ekologická výchova

 • projekt na mapovém serveru http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy  (Cestičky do školy, Mapování zeleně Starého města)
 • využívána data: data si tvoří uživatelé

 
METADATA

Správcujeme Metainformační katalog MICKA -  http://metadata.kraj-lbc.cz

 

Informace z oblasti mapové podpory, sběru a výdeje dat , odkazy na mapové úlohy, hledejte na GEOPORTÁLU LIBERECKÉHO KRAJE.


Informace zaměřené na vzdělávání a popularizaci map najdete na ATLASE LIBERECKÉHO KRAJE.


Informace z oblasti mapové podpory pro povodňovou ochran najdete na POVODŇOVÉM PORTÁLU LIBERECKÉHO KRAJE