Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor životního prostředí a zemědělství

Informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti ovzduší v roce 2016

V roce 2016 se prostřednictvím ISPOP zasílá formulář pro poplatkové přiznání F_OVZ_POPL    a formulář pro souhrnnou provozní evidenci F_OVZ_SPE. Povinnosti se vztahují výhradně na zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Hlášení F_OVZ_POPL - poplatkové přiznání za provozovnu ovzduší

Povinnost podat poplatkové přiznání dle § 15 odst. 8 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a to do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP, má provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 

Od podání poplatkového přiznání jsou osvobozeny provozovny, u nichž celková výše poplatků nedosahuje 50 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ: poplatkové přiznání za provozovnu, u níž celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč, nebude možné do ISPOP odeslat.

Hlášení F_OVZ_SPE - zjednodušené hlášení (pro vybrané zdroje)

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17 odst. 3 zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve zněněí pozdějších předpisů, má provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 tohoto zákona ("vyjmenované zdroje").

V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence F_OVZ_SPE - zjednodušený formulář.

Pokud je v rámci provozovny  provozován  pouze zdroj kategorie 1.1., tj. spalování paliv v  kotlích p celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně a jsou v něm spalována jen plynná nebo kapalná paliva, vyplňuje se formulář F_OVZ_SPE jako "zjednodušené ohlášení", tedy pouze část 1 (identifikace provozovatele a provozovny) a část 2, kde se uvede pouze druh paliva (položka 17) a jeho spotřebované množství (položka 19) v tis. m 3 /rok pro plynné palivo a v t/rok pro kapalná paliva.

Zjednodušené hlášení lze použít rovněž v případě, kdy je provozována čerpací stanice na benzín (samostatně, nebo v kombinaci s výše uvedeným spalovacím zdrojem).  V tomto případě jde o zdroj kategorie 10.2., tj. čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzínu, pro který se ve formuláři F_OVZ_SPE - "zjednodušené ohlášení" vyplňuje část 1 a část 3, kde se uvádí pouze vydané množství benzínu (položka 13) v m 3/rok.

UPOZORNĚNÍ: Toto zjednodušené podání nelze použít, jsou-li výše uvedené zdroje provozovány v kombinaci s jinými kategoriemi zdrojů.

Hlášení F_OVZ_SPE - Ohlášení údajů souhrnné provozní evidence

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence má dle § 17 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, provozovatel stacionárního zdroje, který je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona, s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat. Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17 odst. 7 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanoven v příloze  č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdjších předpisů. 

Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení provozovaná na více místech

V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č. 1_2014 sděluje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12 v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších  předpisů).

Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje v němž je zároveň sídlo provozovatele) nebo do sídla povolovacího orgánu.

Další pokyny jsou uvedeny na stránkách ČHMÚ.

UPOZORNĚNÍ: údaje souhrnné provozní evidence neohlašuje provozovatel stacionárního zdroje, který není veden v příloze č. 2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (nevyjmenovaný zdroj), např. za čerpací stanici NAFTY se NEOHLAŠUJE (ani SPE ani poplatek).