Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Legislativa a odkazy týkající se integrované prevence

Legislativa:

Směrnice o průmyslových emisích zveřejněna v Úředním věstníku Evropské Unie
17.12.2010 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice o průmyslových emisích. Směrnice nese číselné označení 2010/75/EU a vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy mají uloženo uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s většinou nových ustanovení směrnice do 7. ledna 2013.

 

Zákon o integrované prevenci
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Novely k zákonu o integrované prevenci:
č. 521/2002 Sb.
č. 222/2006 Sb.
č. 435/2006 Sb. – úplné znění zákona o integrované prevenci
č. 69/2013 Sb.

 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Dne 20. 9. 2013 byla rozeslána ve sbírce zákonů vyhláška č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Příloha č. 1 Vzor žádosti  ve formátu WORD ke stažení ZDE.
Příloha č. 2 Základní zpráva  ve formátu WORD ke stažení ZDE.
Příloha č. 3 Odborné posouzení k  udělení výjimky ve formátu WORD ke stažení ZDE.
Příloha č. 4 Zpráva o plnění podmínek IP  ve formátu WORD ke stažení ZDE.

 

Další odkazy týkající se problematiky IPPC

Zpracování vyjádření odborně způsobilé osoby k žádostem o vydání integrovaného povolení, správa informací o procesu integrované prevence, osvědčení o odborné způsobilosti - CENIA (Česká informační agentura životního prostředí).

Nejlepší dostupné techniky (BAT), referenční dokumenty (BREF), systém výměny informací, technické pracovní skupiny a další informace naleznete v Informačním portál Ministerstva průmyslu a obchodu.

Seznam podaných žádostí o vydání integrovaného povolení v Libereckém kraji, stručná shrnutí jednotlivých žádostí a vydaná rozhodnutí o integrovaném povolení naleznete na stránkách Informačního systému Ministerstva životního prostředí.

Mapový přehled jednotlivých zařízení a další informace naleznete v Mapové aplikaci IPPC zařízení v Libereckém kraji.

Databáze údajů o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy naleznete na stránkách Integrovaného registru znečišťování (IRZ).