Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Velkoplošná zvláště chráněná území

Národní park (§ 15 zák. 114/1992 Sb.)

(1) Rozsáhlá  území,  jedinečná  v  národním  či mezinárodním měřítku,  jejichž značnou část  zaujímají  přirozené nebo  lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy,  v nichž rostliny, živočichové a neživá  příroda mají  mimořádný vědecký  a výchovný  význam, lze vyhlásit za národní parky.

(2) Veškeré  využití  národních   parků  musí  být  podřízeno zachování  a zlepšení  přírodních poměrů  a musí  být v  souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.

(3) Národní parky, jejich poslání  a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.

Chráněná krajinná oblast (§ 25 zák. 114/1992 Sb.)

(1) Rozsáhlá   území   s   harmonicky   utvářenou   krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů   lesních  a   trvalých  travních   porostů,  s  hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti.

(2) Hospodářské využívání  těchto území se  provádí podle zón odstupňované  ochrany  tak,  aby  se  udržoval  a zlepšoval jejich přírodní stav  a byly zachovány  a vytvářeny optimální  ekologické funkce  těchto  území.  Rekreační   využití  je  přípustné,  pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.

(3) Chráněné  krajinné  oblasti,   jejich  poslání  a  bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením.