Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Povinnosti krajského úřadu vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií

1. Posuzuje návrh na zařezení předložený provozovatelem podle § 5 odst. 3 a rozhoduje o zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B.

2. Posuzuje protokol o nezařazení zaslaný uživatelem objektu podle § 4 odst. 3 a v případě, že zjistí skutečnosti odůvodňující zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B, zahajuje řízení o zařazení objektu do příslušné skupiny.

3. Určuje objekty, u kterým může dojít k dominoefektu, a rozhoduje o zařazení těchto objektů do skupiny A nebo do skupiny B.

4. Posuzuje návrh na změnu zařazení objektu, popř. rozhoduje o vyřazení objektu ze skupiny A nebo ze skupiny B.

5. Schvaluje návrh bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace nebo návrh o posouzení bezpečnostní zprávy.

6. Po projednání s provozovatelem může veřejnosti odepřít nahlédnout do návrhu bezpečnostní dokumentace nebo jeho částí z důvodů a za podmínek, za kterých může být podle zákona o právu na informace o životním prostředí odepřeno zpřístupnění informace, nebo z důvodu bezpečnosti státu.

7. Zasílá kopii svého rozhodnutí o schválení návrhu bezpečnostní dokumentace ministerstvu životního prostředí, dotčeným orgánům a dotčeným obcím.   

8. Stanovuje zónu havarijního plánování na základě podkladů předložených provozovatelem.

9. Zajišťuje veřejní projednání vnějšího havarijního plánu a jeho aktualizace.

10. Poskytuje informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním prostředí.

11. Rozhoduje o schválení návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

12. Zpracovává ve spolupráci s hasičským záchranným sborem doporučení pro provozivatele týkající se budoucích prevenctivních opatření.

13. Zpracovává a poskytuje veřejnosti v zńě havarijního plánování informaci o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejich následků podle zákona o právu na informace o životním prostředí a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

14. Je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, popř. stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B.

15. Vydává závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do skušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.

16. Rozhoduje o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud provozovatel prokazatelně neplní povinnosti stanovené tímto zákonem.

17. Rozhoduje o správních deliktech.